Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La Diputació Permanent no aprova la proposta de convocar una sessió plenària extraordinària amb preguntes de control a l'executiu

27 de junio de 2017

La Diputació Permanent no ha aprovat la proposta de convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular que consistia en la susbtanciació de 10 preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

La iniciativa ha estat rebutjada per 10 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista), 7 vots a favor (Popular i Xelo Huertas) i 1 abstenció (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut la diputada popular Margalida Prohens. En torn a favor ha intervingut la diputada del Grup Mixt Xelo Huertas; mentre que, en torn en contra, han intervingut els parlamentaris Carlos Saura, David Abril, Nel Martí i Bel Oliver. Per la seva part, el portaveu de El Pi-Proposta per les illes Balears, Jaume Font, ha manifestat la seva abstenció durant la votació final.

La sessió de la Diputació Permanent s’ha celebrat just abans de començar el plenari per debatre i votar dues iniciatives legislatives en sessió extraordinària: la proposta de modificació de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears i el projecte de llei d’indústria.