Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova modificar la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i participació

27 de junio de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat la modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim  local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació. La iniciativa legislativa que havia estat registrada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, ha estat defensada a l’hemicicle amb les intervencions dels diputats Antoni Reus i Nel Martí.

Esmenes i intervencions

Per aquest debat en plenari, els grups parlamentaris ha mantingut 6 esmenes (4 del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans i 2 del Grup Parlamentari Popular), les quals han estat defensades per Xavier Pericay i Núria Riera. Les esmenes han estat rebutjades per la majoria de la cambra. Sí ha estat aprovada una esmena formulada durant el debat plenari pel Grup Parlamentari Socialista per incorporar una disposició addicional en relació al traspàs de centres i serveis municipals, la qual ha estat formulada per la diputada Maria José Camps. Durant les sessions de ponència i comissió s’havien incorporat al dictamen votat més de la meitat de les esmenes presentades.

També, i en torn de fixació de posicions, durant el debat de la iniciativa han intervingut: Aitor Morràs (Podem Illes Balears) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Contingut de la modificació de la llei

Entre altres disposicions, la modificació d’aquesta llei introdueix mesures de transparència i participació,  com que s’estableix la previsió que la informació i el règim de publicitat de les sessions públiques de les corporacions locals ha de fer-se per via de mitjans i formats accessibles per a les persones amb discapacitat; d’una altra banda, es modifica, per a fer-lo més assequible, el regim d’accés a la informació per part dels membres de les Corporacions locals; d’una altra part, es regula la possibilitat d’establir un torn d’intervencions o consultes al públic un cop aixecades les sessions de les corporacions locals; i, per últim s’estableixen previsió en matèria de publicitat activa, mitjançant un portal de transparència de cada entitat local.

Article 1

S'afegeix un apartat, el quart, a l'article 120 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la següent redacció:

"4.- Les sessions públiques poden ser gravades per mitjans audiovisuals pel públic assistent, els mitjans de comunicació o els mateixos participants. La difusió de dites gravacions s'atendrà a la normativa de caràcter general dels actes públics, sense que s'hi puguin establir limitacions addicionals."

Article 2

S'addiciona un nou article a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la següent redacció:

"Article 122.bis

 1. Els veïns amb dret a sufragi actiu en les eleccions municipals podran exercir la iniciativa popular a fi de presentar propostes d'acord o actuacions i de reglament en matèries de la competència municipal
 1. Dites iniciatives hauran de ser subscrites, com a mínim, pel següent nombre de veïns del municipi:a) El 10% dels habitants en municipis de menys de 5.000 habitants. b) 500 habitants més el 2% dels habitants que excedeixin els 5.000, en poblacions de 5.000 a 100.000 habitants. c) 2.400 habitants més l'1% dels habitants que excedeixen dels 100.000, en poblacions de més de 100.000

Aquestes iniciatives s'han de sotmetre a debat i votació en el Ple, sense perjudici que siguin resoltes per l'òrgan competent per raó de la matèria. D’acord amb la normativa bàsica estatal, es requerirà el previ informe de legalitat del secretari de l'ajuntament, així com l'informe de l'interventor quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic de l'ajuntament.

 1. El batle o la batlessa haurà d'incloure les iniciatives degudament presentades en l'ordre del dia del primer ple ordinari que celebri l'ajuntament, sempre que s’hagin presentat com a mínim 10 dies naturals abans de la celebració del mateix. El Ple haurà de debatre i votar la iniciativa, sense perjudici que l'acord efectiu l'hagi d'adoptar l'òrgan competent i d'acord amb el procediment establert."

Disposició addicional (Esmena incoporada del Grup Socialita durant el Ple)

Traspàs de centres i serveis municipals.

 1. Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics poden proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre que considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre competencial d’acord amb la normativa vigent, en aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera o dels principis de no duplicitat de competències.
 2. Per traspassar aquests centres i serveis públics municipals, l’ajuntament ha de proposar al consell insular corresponent o al govern de les Illes Balears la creació d’una comissió mixta, amb l’acord previ del ple en què es justifiquin els motius que fixa l’apartat anterior.
 3. Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del ple, o el Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de Govern, pot rebutjar la petició de l’ajuntament o prendre-la en consideració, cas en què ha d’ordenar la constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions que s’esmenten en els apartats següents.
 4. La Comissió Mixta ha d’estar integrada paritàriament per vocals designats pel Govern o el consell que correspongui i pel ple de l’Ajuntament. Aquesta Comissió Mixta ha d’establir les seves normes de funcionament.
 5. Una vegada que la Comissió Mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar aquest acord, en forma de proposta, al Govern o al ple del consell corresponent perquè el consideri. En cas que la Comissió Mixta no arribi a cap acord en el termini establert en el moment de la creació, ha d’elevar a l’òrgan que correspongui la finalització del procediment sense acord.
 6. Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del ple del consell corresponent la proposta d ela comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aqueta ha de ser tramesa a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si l’accepta o la rebutja.
 7. Si l’Ajuntament en qüestió accepta la proposta de la Comissió Mixta de manera expressa, quedarà expedita la via perquè el Govern de les Illes Balears, o el ple del consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el traspàs dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern pronunciar-s’hi, la proposta de la Comissió Mixta, que ha de determinar la data d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà a l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

 1. Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que disposa aquesta llei.
 2. D'acord amb la previsió de l'article 70.bis.2 de la Llei estatal 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, els percentatges exigits per a la iniciativa popular en dit article queda desplaçada i substituïda a les Illes Balears pels previstos en la llei present.

 Disposició final

 1. La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 2. S'autoritza els consells insulars a desplegar reglamentàriament aquesta llei, sense perjudici de la seva eficàcia des de l'entrada en vigor.
Més informació ...
Documents