Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la primera Llei d'Indústria de les Illes Balears

27 de junio de 2017

Amb la finalitat de fomentar i planificar l'activitat econòmica en el sector industrial, ha estat aprovada amb un ampli consens i amb la incorporació d'esmenes formulades pels grups parlamentaris.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat durant la sessió plenària extraordinària celebrada avui matí, la primera Llei d’Indústria de les Illes Balears, la qual ha estat impulsada i presentada per la conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears. La llei ha estat aprovada amb un ampli consens i amb la incorporació d’esmenes, algunes transaccionades, que han formulat i mantingut els grups parlamentaris.

Abans de l’inici del debat del dictamen del projecte de llei elaborat en el si de la Comissió d’Economia, el conseller Iago Negueruela ha intervingut per presentar i defensar el text legislatiu en nom del Govern de les Illes Balears.

Tot seguit, s’ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades en ponència i en comissió, finalment no s’havien incorporat al dictamen final, i s’han volgut mantenir per al debat en plenari. Per a la seva defensa han intervingut els parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Enric Casanova (Socialista).

Principals continguts de la llei

Segons figura a l’exposició de motius, la Llei tracta de conjugar l’atenció deguda dels interessos generals implicats en l’activitat industrial amb el màxim respecte a la llibertat d’empresa i a les regles de la competència. La norma estableix nous mecanismes de control per garantir la seguretat de les instal·lacions de l’activitat industrial i es fixa un marc legal per promoure, modernitzar i internacionalitzar les empreses industrials de la comunitat.

La llei preveu la creació d’una comissió de seguretat industrial, enfocada a la participació dels diferents sectors involucrats, que servirà per ajudar a dissenyar i planificar polítiques industrials, amb l’elaboració d’estudis i informes.

El text també preveu la creació d’un registre industrial, que tindrà diverses finalitats, com és l’ordenació del sector, l’aportació de dades per al disseny de noves mesures específiques sectorials o el control de les diferents activitats.

Des d’un punt de vista formal, la llei preveu quatre títols: després de les disposicions generals es regula el registre industrial de les Illes Balears, la política industrial, la qualitat industrial i l’RSE, la seguretat industrial i la funció inspectora i el règim sancionador.

Més informació ...
Documents