Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració per a la reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús

18 de julio de 2017

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Ple del Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris una declaració institucional amb motiu de la commemoració del desè Dia Internacional Lliure de bosses d’un sol ús, que se celebrà el passat 3 de juliol.

Declaració institucional 

El consum actual de bosses de plàstic produeix un elevat nivell d'escombraries disperses, suposa un ús ineficaç dels recursos i és previsible que augmentin si no es prenen mesures adequades. Les bosses de plàstic disperses provoquen contaminació en el medi ambient i agreugen el problema generalitzat de la presència d'escombraries a les masses d'aigua, fet que suposa una amenaça per als ecosistemes aquàtics a nivell mundial, amb una especial incidència a la Mediterrània.

A la Unió Europea la mitjana de consum de bosses de plàstic és de 176 bosses per persona i any. Un dels efectes més greus d'aquest elevat consum és el fenomen conegut com "littering marí" que fa referència als residus marins generats per l'activitat humana amb un 80% del seu origen a terra.

Quan el plàstic arriba a la mar, la llum solar, l'aigua salada i les onades el desintegren en fragments diminuts. La fauna marina, els peixos o les larves acaben menjant aquests plàstics diminuts pensant que són zooplacton, el seu aliment natural. Per tant, literalment ens podem acabar menjant la bossa de plàstic que hem tirat.

La bossa de plàstic és un producte emblemàtic de la cultura d'un sol ús, omnipresent a la nostra societat actual, amb una vida útil efímera de només 15 minuts. Feim un consum insensat de bosses d'un sol ús i, en canvi, són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables (bosses de cotó, senallons, carretó i d'altres).

En l’àmbit de la Unió Europea existeix un consens sobre el fet que els nivells actuals de reciclatge de bosses de plàstic lleugeres és molt reduït, i sobre el fet que és poc probable que se n'incrementin els nivells en un futur pròxim.

En el cas de les nostres illes, el consum d'envasos i els seus residus és especialment elevat per l'acció acumulativa de l'activitat turística, fet que ha guanyat visibilitat gràcies a la tasca de la majoria d'entitats ecologistes i de protecció del medi ambient amb representació a Balears.

Però també és cert que s'han fet avanços al llarg dels darrers anys amb diferents campanyes de sensibilització en col·laboració amb centres educatius, PIMEF, PIMECO, AFEDECO, Diario de Mallorca, Cooperativa d'Apotecaris, o el cas de Formentera, que des de l'any 2010 no permet la distribució de bosses de plàstic d'un sol ús als comerços de l'illa.

Per aquest motiu, des del Parlament de les Illes Balears ens feim ressò de la commemoració de desena edició del Dia Internacional Lliure de Bosses, que va tenir lloc el passat dia 3 de juliol, arran de la iniciativa impulsada per Rezero (Fundació de Prevenció de Residus i Consum) amb el suport de Recircula. Aquesta convocatòria va néixer l'any 2008 en l’àmbit de Catalunya i des de l'any 2010 ha esdevingut internacional amb la col·laboració de GAIA Internacional i Zero Waste Europe.

Enguany la celebració és especialment rellevant, atès que a les Illes Balears s’està desenvolupant la primera llei balear de residus que necessàriament comportarà mesures destinades a reduir i limitar la distribució i la comercialització de les bosses de plàstic d'un sol ús en consonància amb allò que preveu la Directiva (UE) 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, referida a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres.

Per tot això, des del Parlament de les Illes Balears,

1. Manifestam el nostre compromís ferm en la consecució dels objectius establerts a la normativa comunitària pel que fa als objectius de reducció de les bosses de plàstic lleugeres als comerços.

2. Instam el Govern de l'Estat a l'adaptació de la normativa de residus a les disposicions i als preceptes que estableix la Directiva (UE) de reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres, prevista amb data límit el novembre de 2016.

3. Encoratjam el Govern de l'Estat a aprofundir amb els compromisos adquirits com a part signant del Conveni de Barcelona, i en concret amb el Protocol sobre la protecció de la Mediterrània contra la contaminació d'origen terrestre per prevenir la seva causa principal, el malbaratament i l’abandonament de les bosses de plàstic d'un sol ús.

4. Així mateix, traslladam al Govern de les Illes Balears l'encomanda de seguir treballant per tal que la futura llei autonòmica de residus permeti la transició en la substitució de les bosses de plàstic d'un sol ús per d'altres sistemes reutilitzables i biodegradables amb progressivitat, cercant l'acord i el consens amb els comerços i els consumidors, i amb la previsió d'instruments econòmics com preus, impostos o taxes que en desincentivin el seu consum.

5. Finalment, s'aprova donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, al Govern de les Illes Balears, als consells insulars, a la FELIB, als senadors i les senadores representants de les Illes Balears a la cambra alta, i a la Secretaria del Conveni de Barcelona (MEDU, Unitat de Coordinació del PAM).