Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la modificació de la Llei de Turisme de les Illes Balears

18 de julio de 2017

Afecta la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

Durant la quarta sessió plenària extraordinària s’ha procedit a debatre i votar dos punts continguts a l’ordre del dia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a comercialització d’estades turístiques a habitatges.

Sol·licitud de dictamen del Consell Consultiu

En el primer punt ha substanciat el debat i la votació en relació a l’escrit presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita que es demani un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears de l’esmentat projecte, segons el text del dictaminat a la Comissió de Turisme de dia 12 de juliol de 2017.

Per a defensar la sol·licitud ha intervingut el diputat Josep Melià.

Per part dels grups parlamentaris que han estat a favor de la petició han intervingut Antònia Perelló (Popular) i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos); mentre que pels qui s’han posicionat en contra ho han fet: Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la petició formulada per El Pi-Proposta per les Illes Balears, essent rebutjada per 32 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Mixt-GxFormentera-PSIB) i 25 vots a favor (El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular, Mixt-Ciudadanos, Xelo Huertas, Álvaro Gijón).

Debat i votació de les esmenes mantingudes al projecte de llei

Tot seguit s’ha procedit al debat del punt 2 de l’orde del dia d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

En primer lloc el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Gabriel Barceló, ha realitzat la presentació del projecte de llei, en nom del Govern de les Illes Balears qui ha anunciat que “el Parlament definirà avui per primera vegada un sostre de places turístiques, i regularà el lloguer turístic en benefici del bé comú”.

A continuació s’ha substanciat el debat de 115 esmenes mantingudes al projecte de llei, 10 de les quals han estat retirades durant el plenari. Per a la seva defensa han intervingut els parlamentaris: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb 39 esmenes; Silvia Tur (Mixt Gent x Formentera-PSIB), amb 3 esmenes; Montserrat Seijas (Mixt), amb 7 esmenes, les quals les ha retirades durant la seva intervenció; Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos), amb 23 esmenes; Antònia Perelló (Popular), amb 25 esmenes; Antoni Reus (MÉS per Mallorca) i Isabel Oliver (Socialista), amb 4 esmenes presentades conjuntament; Josep Castells (MÉS per Menorca), amb 2 esmenes i Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), amb 9 esmenes.

Exhaurit el debat de totes les esmenes, s’ha procedit a la votació d’aquestes, les quals han estat totes rebutjades per la majoria de vots de la cambra a excepció de tres presentades i mantingudes conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, les quals s’hauran d’incorporar al text definitiu de la llei. Han estat les següents:

Esmena de modificació (RGE 6679/2017) Aprovada per 32 vots a favor i 26 en contra.

Article Únic Punt 9

L'Article 75. 3 queda redactat de la següent manera:

En tant que els consells insulars no despleguin mitjançant els PIAT o, si escau, els PTI, la previsió de l’article 5.3 d’aquesta llei, amb relació a la delimitació de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial, els ens insulars podran declarar i delimitar provisionalment mitjançant acord del ple, les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial, que poden diferenciar per tipologies edificatòries. Aquest acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i regirà fins que els ajuntaments n’estableixin la respectiva delimitació al planejament urbanístic municipal.

Aquest procediment s’ha de sotmetre a les determinacions següents: [...]»

Esmena de modificació (RGE 6671/2017) Aprovada per 32 vots a favor i 26 en contra.

Article Únic Punt 1

El Paràgraf 4 de l'Article 5. 3 queda redactat de la següent manera:

Així mateix, els PIAT i, si escau, els PTI, han d’analitzar, respecte a cadascuna de les zones, la incidència de les figures previstes en l’article 37 i en el capítol IV del títol III de la present Llei.

Aquests instruments d’ordenació territorial han d’establir els criteris per a la delimitació de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial. Sobre la base d’aquests criteris, els ajuntaments han d’implantar les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges residencials incorporant la delimitació al planejament urbanístic respectiu mitjançant la corresponent documentació cartogràfica. Aquesta delimitació cartogràfica no serà considerada una modificació estructural del planejament.

Esmena de modificació (RGE 6673/2017) Aprovada per 32 vots a favor, 23 en contra i 3 abstencions.

Article Únic Punt 7

L'article 50. 3 queda redactat de la següent manera:

  1. Només es poden presentar noves declaracions responsables d’inici d’activitat de comercialització d’estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una nova comercialització turística, si aquestes declaracions es refereixen a habitatges d’ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa seguint el procediment previst a l’article 5 o delimitades provisionalment d’acord amb el que preveu l’article 75 d’aquesta Llei.

Fer notar que una esmena presentada i defensada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista, ha estat rebutjada després de produir-se per tres vegades consecutives un empat a 29 vots a favor i 29 vots en contra. L’esmena contenia la següent modificació

Esmena de modificació (RGE 6673/2017). Rebutjada després de tres empats consecutius.

Exposició de motius, bloc II

S’introdueix un nou paràgraf després del 27:

També modifica aquesta Llei el grup d'allotjament hoteler denominat Turisme d'interior, per tal d'aclarir els seus requisits i d'exigir que disposin d'un mínim de cinc unitats d'allotjament; i això per tal d'emfatitzar les seves diferències amb el que és la comercialització turística d'un habitatge.

L'experiència dels últims anys ha demostrat la necessitat que la normativa reculli de manera clara que el Turisme d'interior és una figura que s'integra dins els allotjaments hotelers, distant per tant del que és un habitatge objecte d'estades turístiques.

 

Votació dels apartats de la llei

Exhaurides les votacions de les esmenes, s’ha procedit a la votació dels apartats de l’article únic del projecte de llei, essent tots ells aprovats per la majoria de vots de la cambra a excepció de l’article únic punt 6, que no ha estat aprovat per 31 vots en contra i 27 vots a favor. L’esmentat punt contenia la redacció següent al dictamen:

6. Es modifica l’article 49, que passa a tenir la redacció següent:

Article 49 Concepte

Són empreses comercialitzadores d’estades turístiques a habitatges les persones físiques o jurídiques que comercialitzen turísticament la totalitat d’un habitatge residencial, per períodes de curta durada, en condicions d’ús immediat i amb finalitat lucrativa, comercialització que es pot alternar amb l’ús pròpiament d’habitatge que els caracteritza.

D'aquesta manera el projecte de llei aprovat avui manté la redacció de l'article 49 de Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Article 49. Concepte

Són empreses comercialitzadores d’estades turístiques en habitatges les persones físiques o jurídiques que comercialitzen l’ús d’habitatges que, tenint la disposició i la configuració d’un habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, en principi ideat per a ús residencial, presten serveis d’allotjament turístic que s’alterna amb l’ús propi i residencial que té l’habitatge en les condicions establertes en aquesta llei i en les disposicions que la despleguin.