Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a crear una comissió de coordinació per aplicar les clàusules socials

12 de septiembre de 2017

També insta l'executiu autonòmic a realitzar una formació a tots els òrgans de contractació de la CAIB per aplicar clàusules socials.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per la majoria de vots de la cambra dos dels tres punts d’una moció registrada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern amb les clàusules socials. La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Sandra Fernández, que ha retirat el primer dels tres punts que conformaven la moció en no haver arribat a cap acord de redacció alternativa amb la majoria dels grups parlamentaris.

Els dos punts aprovats pel Ple de la cambra fan relació a instar el Govern de les Illes Balears a realitzar una formació específica relativa a l’aplicació de clàusules socials a tots els òrgans de contractació de l’Administració de la CAIB i del seu sector instrumental; i també a crear un òrgan o comissió específica de coordinació per a l’aplicació de clàusules socials, que no solament tingui una funció de control sinó també de suport per fomentar-ne la correcta aplicació.

Intervencions i esmenes

A la iniciativa popular han estat presentades esmenes per part del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB), exposades per Sílvia Tur; i pel Grup Parlamentari Socialista, defensades per Jaume Garau. Totes elles han estat rebutjades pel grup proposant.

Pel que fa al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada dels dos punts de la moció (el primer d’ells havia estat retirat pel grup proposant), essent el resultat següent:

Punt 2.- Aprovat per 26 vots a favor, 19 en contra i 1 abstenció.

Punt 3.- Aprovat per 26 vots a favor, 15 en contra i 1 abstenció.

Més informació ...