Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta a modificar la política estatal de beques

12 de septiembre de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat amb la majoria de vots de la cambra una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a la política estatal de beques.

La iniciativa, defensada pel diputat Enric Casanova, persegueix assolir “una política de beques que arribi a tots aquells ciutadans amb menys recursos econòmics per poder estudiar”. Per aquest, i altres motius exposats pel parlamentari, s’han aprovat els punts següents que conté la proposició aprovada.

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a convocar amb caràcter d'urgència l'Observatori de Beques, creat a través del Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a modificar la normativa reguladora de les beques per recuperar-ne el veritable sentit com a dret subjectiu, sense que cap estudiant que compleixi els requisits no es quedi sense beca per qüestions pressupostàries.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a modificar els requisits acadèmics actuals per a l'obtenció d'una beca, proposant que siguin els mateixos que per a qualsevol alumne no becari, per la qual cosa es restabliran els requisits disposats en el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, de beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a establir criteris clars, objectius i ponderables per a la seva obtenció, de tal manera que el sol·licitant pugui conèixer per endavant els criteris pels quals se li atorga i la quantia que percebrà si li és concedida, en el cas de complir-los.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a fer la convocatòria anual de beques tot just després de la publicació del reial decret de beca, de manera que la resolució i el pagament de les beques es realitzin abans del començament del curs.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a revisar els llindars de renda i patrimoni per al dret a una beca, seguint el recollit en els dictàmens a la convocatòria de beques i ajudes a l'estudi aprovades i emeses pel Consell Escolar de l'Estat, i adaptant-ho a les circumstàncies de cada moment, i no computar en el límit patrimonial familiar, fixat en 1.700€, les subvencions o prestacions econòmiques concedides per les administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats socials puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

Al torn d’intervencions amb la intenció de fixar la posició dels grups parlamentaris, han intervingut: Núria Riera (Popular), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1, 3-6.- Aprovats per 33 vots a favor (Mixt-GxF, Podem Illes Balears,  El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista) i 18 abstencions (Mixt-Montserrat Seijas, Mixt-Ciutadans, Popular).

Punt 2.- Aprovat per 30 vots a favor (Mixt-GxF, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista) i 21 abstencions (Mixt-Montserrat Seijas, Mixt-Ciutadans, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular).

 

 

 

Més informació ...