Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa en favor de la independència del Poder Judicial

19 de septiembre de 2017

S’ha aprovat i incorporat a la proposició no de llei de Podem una esmena d’addició de MÉS per Menorca que insta el Govern de l’Estat "a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política" fent referència al referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

El Ple del Parlament ha aprovat avui al tercer punt de l’ordre del dia una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la independència i garanties del Poder Judicial.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Carlos Saura, ha incorporat esmenes del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, per la qual cosa ha quedat finalment aprovada amb la redacció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a garantir la independència del poder judicial i a no canviar fiscals en processos en curs, especialment en les investigacions de casos de corrupció.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el ministre de Justícia del Govern d’Espanya a comparèixer en seu parlamentària per donar explicacions sobre les pressions que diferents fiscals estan rebent a l'hora d'investigar delictes de corrupció.

3 i 7.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les iniciatives legislatives que es troben en tramitació a les Corts Generals per:

- La derogació de l’article 324 de la Llei d’enjudiciament criminal, en la redacció que en fa la Llei 41/2015, que estableix un termini màxim per a la instrucció dels delictes.

- La derogació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i la seva substitució per una normativa respectuosa amb els drets fonamentals i llibertats públiques. (Esmena de modificació dels punts 3 i 7 del GP Socialista).

4.- Rebutjat

5.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari que pels òrgans competents es realitzi una auditoria pública i externa dels recursos del sistema judicial sobre criteris i paràmetres basats en la seva eficiència, eficàcia i sostenibilitat. (Esmena de substitució del GP Socialista).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a promoure una reforma integral del Ministeri Fiscal que, modificant el seu Estatut Orgànic, introdueixi mecanismes que dotin a la Fiscalia de més autonomia orgànica i funcional en relació amb el poder executiu. (Esmena de substitució del GP Socialista).

Esmena d’addició de nou punt. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig que amb l’excusa d’evitar la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l’exercici de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica i, en conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política. (Esmena d’addició del GP MÉS per Menorca).

Intervencions i esmenes

Tot seguit, han intervingut els portaveus dels grups parlamentaris que han presentat esmenes a la iniciativa: Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), Josep Castells (MÉS per Menorca), Juan Manuel Lafuente (Popular) i María José Camps (Socialista). De totes elles, el grup proposant ha acceptada tres esmenes del Grup Socialista i una del Grup MÉS per Menorca.

Al torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha intervingut Margalida Capellà; mentre que, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears ho ha fet Josep Melià.

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts essent el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per 54 vots a favor i 2 vots en contra.

Punt 2.-  Aprovat per 31 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt-GentxFormentera), 23 vots en contra (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt-Ciutadans, Mixt-Álvaro Gijón) i 2 abstencions (Mixt-Montserrat Seijas i Mixt-Xelo Huertas).

Punt 3 i 7.- Aprovat amb l’esmena incorporada del GP Socialista per 34 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Mixt-GXF, Mixt-Xelo Huertas i Mixt-Montserrat Seijas), 19 vots en contra (Popular, Mixt-Ciutadans i Mixt-Álvaro Gijón) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 4.- Rebutjat per 31 vots en contra (Socialista, Popular i Mixt-Álvaro Gijón), 20 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt-GxF, Mixt-Montserrat Seijas, Mixt-Xelo Huertas) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 5.- Aprovat per 55 vots a favor (tots els grups parlamentaris) i 1 vot en contra.

Punt 6.- Aprovat per 37 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt-GxF, Mixt-Ciutadans), 17 vots en contra (Popular, Mixt-Álvaro Gijón ) i 2 abstencions (Mixt-Monserrat Seijas, Mixt-Xelo Huertas ).

Esmena d’addició de nou punt del Grup MÉS per Menorca.- Aprovat per 20 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt-GxF i El Pi-Maria Antònia Sureda i Josep Melià), 19 vots en contra (Popular, Mixt-Ciutadans i Mixt-Álvaro Gijón) i 17 abstencions (Socialista, Mixt-Xelo Huertas, Mixt-Monserrat Seijas i El Pi-Jaume Font).

Podeu consultar el vídeo amb el debat complet a aquest enllaç.