Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a evitar les agressions al litoral i a preservar l'ús públic del domini públic

19 de septiembre de 2017

També reivindica per a la CAIB les competències executives que li corresponen en la gestió del domini públic marítimo-terrestre.

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament ha aprovat una Proposició no de llei en contra de la reprivatització del litoral de les Illes Balears.

La iniciativa ha estat presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i defensada pel diputat David Abril, que ha proposat al Ple de la cambra l’aprovació dels punts següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears considera el litoral com a bé comú a protegir, i rebutja la seva subordinació a l’interès particular i al negoci.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a fer efectiu l’article 32.17 de l’Estatut d’Autonomia, pel que fa a les competències executives en la gestió del domini públic marítimo-terrestre, i que diu textualment que ha de ser competència de la CAIB: «La gestió del domini públic maritimoterrestre, respectant el règim general del domini públic, especialment en allò relatiu a la concessió d’autoritzacions; l’execució d’obres i actuacions al litoral que no siguin d’interès general; la policia administrativa a la zona de domini públic maritimoterrestre i les concessions i els ancoratges». El traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències referides, s’ha de materialitzar en condicions d’adequada suficiència financera. (Esmena de modificació del GP Socialista).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a promoure i impulsar la modificació de la Llei de Costes, des del consens amb el govern de les Illes Balears i els consells insulars, per tal d’incrementar les potestats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió i control del litoral. (Esmena del GP Socialista).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a que impulsi i promogui tècnica i econòmicament i doni suport d’acord amb els corresponents convenis que s’han de signar dins el 2017 a la redacció per part dels consells insulars dels Plans d’Ordenació dels Litorals de les illes, segons el Real decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el reglament general per al desenvolupament i execució de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, ha d’establir la catalogació dels trams naturals i urbans de les platges així com el seu grau de protecció medioambiental. (Esmena transaccionada del GP Mixt-Ciutadans).

Intervencions i esmenes

El debat s’ha encetat amb les intervencions dels parlamentaris dels grups que han presentat esmenes a la iniciativa: Olga Ballester (Mixt), David Martínez (Podem Illes Balears) i Damià Borràs (Socialista).

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular ha intervingut Margaret Mercadal, pel Grup Parlamentari, Josep Melià, pel Pi Proposta per les Illes Balears  i, finalment, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Patrícia Font.

Votacions

Aleshores, exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per 37 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt-GxF, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt-Montserrat Seijas i Mixt-Xelo Huertas) i 19 abstencions (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Álvaro Gijón).

Punt 2.- Aprovat amb l’esmena incorporada del GP Socialista per 55 vots a favor (tots grups parlamentaris) i 1 vot en contra (Mixt-Xelo Huertas).

Punt 3.- Aprovat amb l’esmena incorporada del GP Socialista per unanimitat. (56 vots).

Punt 4.- Aprovat amb l’esmena incorporada transaccionada de GP Mixt-Ciutadans per unanimitat (56 vots).

 

Podeu consultar el vídeo amb el debat complet a aquest enllaç.