Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció que qüestiona la política del Govern en matèria de neteja de torrents

26 de septiembre de 2017

El Ple del Parlament no ha aprovat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en matèria de neteja de torrents. El contingut de la iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Misericordia Sugrañes, proposava l’aprovació dels dos punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears constata la improvisació, la deixadesa i la manca de planificació en la manera d'actuar per part de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que fa a la neteja dels torrents.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que elabori un pla de manteniment adequat dels torrents de les Illes Balears i que, per tant, incrementi, per a l'exercici 2018, la partida pressupostària dedicada a la neteja de torrents, atès que la quantia que es destina per als dos anys (2017 i 2018), a l'actual concurs en tramitació, resulta del tot insuficient i tan sols recull un terç dels torrents que existeixen a les Illes Balears.

Esmena

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Menorca han presentat conjuntament una esmena, la qual ha estat defensada pels parlamentaris Joana Aina Campomar, Sílvia Limones, David Martínez i Patricia Font. L’esmena formulada, no acceptada pel grup proposant, pretenia la substitució dels dos punts de la iniciativa originària pels següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que tenen els torrents en la funció d'equilibri ecològic i riquesa paisatgística de les nostres illes, i la necessitat de practicar les accions de manteniment i neteja de torrents amb criteris de minimització de risc per a les persones, conservació dels ecosistemes aquàtics i la vegetació de ribera, tot mantenint l'equilibri per evitar la seva degradació ambiental.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar executant el Pla de Gestió de Risc d'Inundacions (PGRI), que preveu 1,8 M €/any per al programa de manteniment i conservació de lleres entre el 2015-2021, aprovat als consells Balear i Nacional de l'Aigua i en exposició pública en l'anterior legislatura i a incrementar el seu pressupost, sempre que s'ajusti a la disponibilitat pressupostària. A la vegada, instar el Govern a continuar exigint -com han fet fins al dia d'avui- al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a contribuir econòmicament amb aquesta finalitat, mitjançant la recuperació del conveni per a neteja i millores als torrents existent fins al 2014.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris que no han presentat cap esmena, han intervingut al debat, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Jaume Font; i, pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, Olga Ballester.

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció essent rebutjada per 32 vots en contra (Mixt-GxF-PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, Socialista) i 26 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular).

Més informació ...
Documents