Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei d'urbanisme de les Illes Balears

26 de septiembre de 2017

Les dues esmenes a la totalitat de devolució presentades pel grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular han estat rebutjades. Ara, la iniciativa legislativa de Govern prosseguirà la tramitació parlamentària corresponent.

Al darrer punt de la sessió plenària celebrada avui han estat rebutjades les dues esmenes de totalitat de devolució, presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular al Projecte de llei d’urbanisme de les Illes Balears.

Així doncs, després d'aquest resultat, el projecte de llei podrà prosseguir la seva tramitació parlamentària.

Debat

Per encetar el debat s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears per part del diputat Josep Melià, que ha defensat que "tres anys després de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl no ha tengut temps de ser adequadament desplegada i que ara es pretengui la seva derogació total no sembla el més coherent per donar un marc jurídic sòlid en aquesta matèria”. Per això “és molt més lògic plantejar la modificació parcial de la Llei 2/2014 que la seva substitució total”, perquè “la substitució total no ajuda a l’estabilitat jurídica”. També s’ha exposat que el projecte de llei “no incorpora totalment el règim del sòl rústic i, per tant, passam a tenir una regulació en dues lleis: llei urbanisme i llei sòl rústic”, la qual cosa “no sembla la millor manera d’aconseguir un règim jurídic més clar i que doni més seguretat als operadors jurídics”. Tampoc no s’està d’acord amb la divisió que planteja el projecte de l’instrument de planejament urbanístic general “en una espècie de dos instruments: el pla general i el pla d’ordenació detallada”, la qual cosa “dificulta encara més la difícil tasca de tenir un planejament urbanístic general actualitzat que hauria de ser l’objectiu de la norma general”. Finalment, el Grup El Pi-Proposta de les Illes Balears també consideren que “en matèria de disciplina el projecte de llei té molts d’aspectes defectuosos”.

Pel que fa a l’esmena a la totalitat registrada pel Grup Parlamentari Popular i defensada a l’hemicicle per la diputada Antònia Perelló, es fa notar que “l’opció de formular una nova llei menys de tres anys després de l’entrada en vigor de la LOUS sense haver donat temps que aquesta desplegués els seus efectes i, per tant, que aquests poguessin haver estat contrastats, resulta contrària a la desitjable continuïtat temporal que hauria de caracteritzar el cos normatiu en matèria urbanística”.

També critica del projecte l’establiment de dos plans jerarquitzats: el pla general i el pla d’ordenació detallada, la qual cosa “no obeeix a criteris realistes, ni redunda en l’eficàcia i eficiència de la tasca del planificador, sinó que pel contrari dificulta i a la pràctica farà molt difícil l’aprovació d’aquests instruments".

Finalment, s’esmenta que el projecte “sostreu en favor dels Consells Insulars determinades competències tradicionalment atribuïdes als municipis, la qual cosa suposa una vulneració, en alguns casos palmària, de l’autonomia local prevista en els articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola”.

Qüestió incidental del Govern

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, ha obert una qüestió incidental per tal de defensar el projecte de llei i debatre amb els grups proposants les esmenes a la totalitat de devolució presentades.

Fixació de posicions de la resta dels grups

El debat de les esmenes a la totalitat de devolució ha continuat amb les intervencions en contra de les esmenes per part dels parlamentaris: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Finalment, exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació conjunta de les dues esmenes, atès que sol·licitaven la devolució del projecte de llei, essent rebutjades per 31 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-GxF-PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, Socialista), 22 vots a favor (Mixt-Gijón, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular) i 3 abstencions (Mixt-Seijas i Mixt-Ciutadans).