Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja instar el Govern balear a ocupar les secretaries generals per funcionaris de carrera

3 d'octubre de 2017

Finalment, després que el Grup Mixt-Ciutadans hagi retirat la Proposició no de llei relativa al suport institucional en la defensa de l’estat de dret da Catalunya, s’ha sotmès a debat i a votació la Proposició no de llei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per funcionaris.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Jaume Font, pretenia l’aprovació del text següent:

Instar el Govern balear a preparar, tramitar i aprovar tots aquells canvis normatius i de procediment a fi i efecte que les secretaries generals de cada conselleria hagin de ser obligatòriament ocupades per funcionaris de carrera i que aquest nomenament tengui una duració no inferior als 9 anys.

Intervencions

Els grups parlamentaris Mixt-Ciutadans i Popular han presentat sengles esmenes a la iniciativa, les quals han estat defensades pels parlamentaris Olga Ballester i Juan Manuel Lafuente, no essent acceptades pel grup proposant. Al torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat cap esmena han intervingut: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Patrícia Font (MÉS per Menorca) i Xico Tarrés (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent rebutjada per 51 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista i Popular), 5 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas i El Pi) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

Podeu veure el debat sencer de la Proposició no de llei a aquest enllaç.