Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a fer feina en la reducció de ràtios escolars

10 d'octubre de 2017

També insta a incrementar els recursos i personal de suport per atendre alumnat amb necessitats específiques i educatives especials.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament s’ha procedit al debat i votació d’una moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l’inici del curs escolar 2017-2018. De la iniciativa, defensada per la diputada Núria Riera, han estat aprovats per unanimitat dos dels set punts (el 5è i 6è), amb la incorporació de dues esmenes dels grups Socialista i MÉS per Mallorca, transaccionades.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina en la reducció de ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears segons els límits establerts a la legislació vigent i informar a aquesta Cambra de les solucions adoptades allà on no sigui possible una reducció fins a aquests límits. Així mateix, s’insta a adoptar més solucions, per aules amb presència d’alumnat amb necessitats educatives especials. (Esmena GP Socialista transaccionada). APROVAT per 59 vots a favor (unanimitat).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els recursos i personal de suport per atendre alumnat amb necessitats específiques i necessitats educatives especials en funció dels criteris establerts pels serveis tècnics en coordinació amb el servei d’inspecció educativa. (Esmena GP MÉS per Mallorca transaccionada). APROVAT per 59 vots a favor (unanimitat).

La resta dels punts han estat rebutjats per la majoria dels vots de la cambra.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat vuit esmenes a la moció. Una per part del Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans), defensada per Olga Ballester; quatre per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, defensades per Bel Busquets; i, finalment, tres per part del Grup Parlamentari Socialista, defensades per Enric Casanovas. El grup proposant ha acceptat tres esmenes, dues transaccionades, que han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions de la resta dels grups parlamentaris, han intervingut Laura Camargo (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca).

Votacions

Exhaurit el debat de la moció, s’ha procedit a la votació separada per punts amb el resultat següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els recursos econòmics destinats a Educació, amb un compromís mínim de destinar 1.000 milions d’euros al pressupost anual de la conselleria, tal com es van comprometre a principis de legislatura. REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Popular) i 3 abstencions (El Pi).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un nou Pla d’infraestructures educatives dins el termini d’un mes que modifiqui l’actual, resolgui les mancances de finançament i les imprecisions temporals, inclogui aquells centres educatius que varen ser oblidats i reculli les necessitats que s’han posat en evidència a l’inici del curs escolar, amb compromisos ferms de solució per a cada municipi balear. REBUTJAT per 35 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, El Pi, Podem, Socialista), 22 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Popular) i 2 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas)

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini màxim de dos mesos, una planificació temporal exhaustiva per a l’eliminació dels 122 barracons escolars actuals, que visualitzi el compromís manifestat de reduir-los a la meitat abans de final de legislatura. REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Popular) i 3 abstencions (El Pi).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a solucionar els problemes de falta de transport escolar evidenciats a principi d’aquest curs escolar en el termini màxim d’un mes, incrementant les línies i rutes existents de forma suficient per donar cobertura a tots els nins dels centres públics que ho requereixin. Així mateix, s’insta que s’estudiï la possibilitat de col·laborar amb el manteniment del transport escolar dels centres privats sostinguts amb fons públics per evitar la discriminació que suposa i ajudar la conciliació familiar de les famílies. REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 27 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Popular)

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina en la reducció de ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears segons els límits establerts a la legislació vigent i informar a aquesta Cambra de les solucions adoptades allà on no sigui possible una reducció fins a aquests límits. Així mateix, s’insta a adoptar més solucions, per aules amb presència d’alumnat amb necessitats educatives especials. (Esmena GP Socialista transaccionada). APROVAT per 59 vots a favor (unanimitat).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els recursos i personal de suport per atendre alumnat amb necessitats específiques i necessitats educatives especials en funció dels criteris establerts pels serveis tècnics en coordinació amb el servei d’inspecció educativa. (Esmena GP MÉS per Mallorca transaccionada). APROVAT per 59 vots a favor (unanimitat).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que impulsi en col·laboració amb els ajuntaments, quan sia el cas, un Pla de Revisió de les Instal·lacions Elèctriques dels centres educatius. Aquestes revisions han d’assegurar el compliment de les pertinents condicions de seguretat, evitar i corregir les sobrecàrregues que poden posar en perill tant els seus usuaris com a les mateixes instal·lacions. (Esmena GP Mixt-Ciutadans). REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 27 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Popular).

Podeu veure el debat sencer de la moció en el següent enllaç

Més informació ...