Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2018 entra al Parlament

30 d'octubre de 2017

A l’estudi i a l’aprovació d’aquest projecte de llei, s’hi ha d’aplicar el procediment legislatiu comú, llevat d’algunes consideracions especials, com és el fet que aquesta iniciativa legislativa gaudeix de preferència en la tramitació respecte dels altres treballs de la cambra.

 

Avui matí, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera, ha lliurat al president del Parlament, Baltasar Picornell, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2018, perquè se n'iniciï la tramitació parlamentària.

Divendres passat el consell de Govern aprovà el projecte de Pressuposts per a 2018, per un import global de 5.008,81 milions d'euros. Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2018 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’acord del Consell de Govern d'1 de setembre de 2017, ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 20 de setembre per un import màxim de 4.086.543.730 euros

Audiència

El president del Parlament ha rebut a la sala del Senat, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui ha estat acompanyada pels membres del seu equip, el director general de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió i la secretària general, Begoña Morey. També hi ha estat present la lletrada oficiala major del Parlament Esperança Munar.

Roda de premsa

Tot seguit a l'acte protocol·lari de recepció del projecte de pressuposts, la consellera i el president del Parlament han ofert una roda de premsa per explicar als mitjans de comunicació les xifres bàsiques del document i per explicar el tràmit parlamentari que ha de seguir.

Tramitació parlamentària

Així, doncs, el projecte de llei dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2018, ha iniciat avui la seva tramitació parlamentària i amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament es reunirà demà mateix per admetre'l a tràmit. També n'ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la d'anuncis en mitjans de difusió general, i l'obertura d'un període de 15 dies perquè els grups recaptin opinions i es duguin a terme les compareixences previstes per part dels consellers. Així mateix, la Mesa, ordenarà que, simultàniament, se n'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes parcials, també de 15 dies, i un termini de 10 dies per a la presentació d'esmenes a la totalitat.

Les esmenes que suposin augment de crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

Si no es presenta o no s’aprova cap esmena a la totalitat, el projecte passarà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en el si de la qual es constitueix la ponència per a l’elaboració de l’informe i es realitza el dictamen de la comissió.

Un cop redactat el dictamen s’inclou per al seu debat i votació en una sessió plenària. Finalitzada aquesta, es publicarà el Diari de sessions del Ple i, si el projecte de llei ha estat aprovat, la llei resultant serà també publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (que en marcarà la vigència) i en el Boletín Oficial del Estado.

Calendari previst

  • Les compareixences dels consellers i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts són previstes que es duguin a terme els dies 7, 8, 9 i 10 de novembre.
  • El dia 13 novembre finalitzarà el termini per a la presentació d’esmenes a la totalitat (de 10 dies) i el dimarts 21 de novembre tendrà lloc al Ple el debat d’aquestes esmenes de totalitat, si se n’han presentades.
  • El termini d’esmenes parcials no ampliat finalitza dia 20 de novembre i, en cas que se sol·liciti la seva ampliació, finalitzarà dia 27 de novembre.
  • La Ponència que n’ha de redactar l’informe està prevista que es reuneixi els dies 1, 4 i 5 de desembre.
  • La Comissió d’Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 12, 13 i 14 de desembre per tal de dictaminar el projecte de llei.
  • I, finalment, la darrera setmana d’aquest període de sessions, del 19 al 21 de desembre, tendran lloc les sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals.
Més informació ...