Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una Proposició no de llei relativa a la infància i adolescència

2 de noviembre de 2017

Ha estat presentada per tots els grups parlamentaris, aprovada per assentiment, i és conseqüència de la jornada de treball que realitzà el Pacte Balear per a la infància.

Avui horabaixa la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició no de llei relativa a actuacions en relació a la infància i adolescència. Aquesta iniciativa, que havia estat registrada per tots els grups parlamentaris, ha estat aprovada per assentiment.

La sessió de la comissió ha comptat amb la presència com a públic de la presidenta d’UNICEF Balears, Mercedes del Pozo i del director de l’Oficina de Defensa de Drets del Menor, Serafín Carballo, entre altres representants.

La iniciativa aprovada amb el màxim consens té el seu origen en el Pacte Balear per a la infància, subscrit per tots els grups parlamentaris l’any 2013 i ratificat posteriorment de manera unànime en el 2015 que incorporà una sèrie d’objectius per blindar els drets de la infància i establir un full de ruta per tal de poder fer un seguiment sobre el grau de consecució d’aquests objectius.

Per tractar i revisar aquests aspectes es va realitzar una jornada de treball al Parlament, sota el títol “Els informes d’impacte en la infància i revisió de la normativa balear” on s’establiren tres apartats de debat:

1.- Els informes d’impacte en la infància.

2.- Normativa d’infància a les Illes Balears.

3.- Modificacions del sistema de protecció a la infància i adolescència.

Avui, recollint part de les conclusions de la Jornada de treball abans referida, tots els grups parlamentaris han presentat i aprovat vuit punts d’acord: 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar la Memòria d´Impacte en la Infància i Adolescència en tota llei i norma que trameti a aquest Parlament. Per a l'elaboració d´aquests informes d’impacte, recomanem tenir en compte la Guia Metodològica elaborada per UNICEF i l’Observatori de la Infància i Adolescència del Principat d’Astúries, amb l’objectiu de poder desenvolupar unes guies autonòmiques pròpies o bé adaptar a la nostra realitat autonòmica la guia abans esmentada.
  1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears i l'anima a continuar l’adaptació a la legislació autonòmica de la Llei Orgànica 8/2015 i la Llei 26/2015 el més aviat possible.
  2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears en l’impuls de la modificació i la implementació de la Llei 17/2006 per tal d’incorporar tots els canvis en principis, terminis, mesures, procediments i els plans individuals d’intervenció, tot considerant els criteris de la Convenció sobre els Drets Humans de l’Infant i que aquests siguin una realitat el més aviat possible.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a impulsar la clarificació de competències i la millora de mecanismes de coordinació a tots els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i les administracions públiques a incloure la perspectiva d’infància en els pressuposts mitjançant una identificació i una estimació dels recursos destinats a la infància i una valoració del seu impacte en els nens, nenes i adolescents.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per arribar a tots els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància i de revisió, per tal d'assegurar el compliment de totes les mesures posades en marxa envers la infància.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar el registre de dades estadístiques relacionades amb la situació de la infància i l'adolescència per tal que tots els organismes tinguin un registre únic.
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i totes les administracions públiques a avaluar l’interès superior del menor aplicant un criteri homogeni a tota l’administració.

Intervencions

Per exposar i defensar la iniciativa han intervingut els parlamentaris: Sandra Fernández (Popular), Conxa Obrador (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), David Abril (MÉSxMallorca), Josep Castells (MÉSxMenorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xelo Huertas (Mixt).

Més informació ...