Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa al Pla de lluita contra la Xylella

7 de noviembre de 2017

Abans al Ple ha pres possessió el nou diputat del Grup MÉS per Mallorca, Josep Ferrà i Terrassa, qui substitueix Margalida Capellà i Roig. L'elecció de Said Miquel Barceló Vidal com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació d'EPRIB no s'ha pogut produir en no obtenir-se una majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra.

El Parlament ha aprovat una moció relativa al Pla de lluita contra la Xylella que ha estat registrada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i defensada a l’hemicicle pel diputat Jaume Font. La iniciativa, que ha estat aprovada amb la incorporació de tres esmenes transaccionades, ha quedat redactada de la manera següent:

  1. El Govern de les Illes Balears informarà, en cada període de sessions i en el cas de noves evidències significatives, del grau d’execució del Pla de Lluita contra la Xylella Fastidiosa, amb les accions concretes que s’impulsin a curt, mitjà i llarg termini per lluitar contra aquesta plaga i evitar l’abandonament de finques. (Esmena de modificació transaccionada de MÉSxMallorca, Socialista i Podem).
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar de manera plurianual, 2018-1019, 10 milions d’euros d’increment pressupostari al Pla de Lluita contra la Xylella Fastidiosa. (Esmena de modificació MÉSxMallorca, Socialista i Podem).
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb les meses de participació sectorial que fins ara s’han constituït, i a consolidar l’espai de participació establert amb la FELIB, amb la constitució d’una mesa de participació per als municipis de les Illes Balears, amb la finalitat de coordinar la difusió de la informació i la gestió de les accions que es duen a terme per combatre la Xylella. (Esmena de modificació transaccionada de MÉSxMallorca, Socialista i Podem).

D’acord a l’exposició de motius del grup parlamentari proposant: La Xylella Fastidiosa és un dels bacteris més perillosos per a la salut vegetal de tot el món i provoca una varietat de malalties de gran impacte econòmic sobre l’agricultura. Segons dades de la Conselleria de Medi Ambient, l’extensió de la Xylella Fastidiosa ocupa el 80% de la superfície de Mallorca, el 50% Menorca i el 90% d’Eivissa. Les associacions agràries comparteixen la gravetat de la situació i fonts científiques xifren en un milió els ametllers afectats per la Xylella, que són el 70% dels que hi ha a les Illes Balears. És evident que les Illes Balears s’enfronten a un problema d’extrema gravetat que requereix mesures contundents i urgents per evitar que la situació s’agreugi encara més.

Esmenes

El Grup Parlamentari Popular, amb la intervenció de la diputada Margaret Mercadal, ha retirat l’esmena de modificació que havia presentada al punt número 2 i, conjuntament, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears han presentat tres esmenes, les quals han estat defensades pels parlamentaris Joana Aina Campomar, Sílvia Limones i David Martínez. Les esmenes mantingudes han estat acceptades pel grup proposant amb transaccions als punts 1 i 3.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris que no han presentat cap esmena han intervingut al debat, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Patricia Font i, pel Grup Parlamentari Mixt, Olga Ballester.

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts, amb la incorporació de les tres esmenes acceptades transaccionades, amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per unanimitat.

Punt 2.- Aprovat per 54 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, El Pi, Socialista i Popular), 2 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas) i 1 abstenció (Mixt-GxF).

Punt 3.- Aprovat per unanimitat.

Més informació ...
Documents