Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei que modifica l'article 8.1 del Decret llei de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.

7 de noviembre de 2017

Amplia la durada dels convenis singulars amb Sant Joan de Déu i Creu Roja que passen de deu a vint anys.

Al setè i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament ha aprovat per 54 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Huertas i Mixt-Seijas), el Projecte de Llei de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada. També ha aprovat, en aquest cas per assentiment, una esmena presentada per tres cinquenes parts dels membres de la cambra que modifica l'exposició de motius.

El Projecte de llei, que ha estat tramitat per procediment directe i en lectura única, consta d’una exposició de motius, un article únic, una disposició derogatòria única i una disposició final única.

L’article únic modifica l’article 8 del Decret llei 3/2013, relatiu a la durada dels convenis singulars. Amb aquesta modificació la durada màxima d’aquests convenis, signats amb els hospitals Sant Joan de Déu i Creu Roja, passa de deu a vint anys, perllongant-se així fins al 2033.

Article 8.

Durada dels convenis singulars

  1. Els convenis singulars de vinculació subscrits a l’empara d’aquests Decret llei tindran una durada màxima de vint anys. Les condicions econòmiques pactades inicialment es poden revisar en la forma i en els terminis determinats en el conveni singular de vinculació, dins els límits que estableixen els articles precedents.

Debat

La presentació del Projecte de llei ha anat a càrrec de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez. Tot seguit han intervingut els parlamentaris: Vicent Serra (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Vicenç Thomàs (Socialista).

 

Més informació ...