Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una Proposició no de llei del Grup Popular relativa a la contractació amb les empreses de Jaume Garau Tabarner

14 de noviembre de 2017

El tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament ha substanciat el debat i la votació de la Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la responsabilitat en la contractació amb les empreses de Jaume Garau Taberner. La iniciativa, que ha estat rebutjada per la majoria de la cambra autonòmica, ha estat exposada i defensada en l’hemicicle pel diputat Antonio Gómez, qui ha proposat arribar a l’acord dels punts següents (el 2 ha estat retirat durant la intervenció): 

  1. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears no hagi depurat totes les responsabilitats i irregularitats que afecten les contractacions efectuades amb les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner i, en aquest sentit, reprova el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per la seva responsabilitat en la contractació d’aquestes empreses que èticament i estèticament no responen als valors i principis que es desprenen del codi ètic del Govern de les Illes Balears, ni al compliment de la legalitat vigent tal i com es desprèn de la querella criminal presentada per part de la Fiscalia Anticorrupció.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a personar-se com acusació particular, i en defensa dels interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el procés judicial que investiga la contractació per part de l’Administració de la comunitat autònoma i ens que en depenen amb les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner i que, recentment, han estat objecte de querella criminal per part de la Fiscalia Anticorrupció. (retirat).
  3. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a sol·licitar al Govern de les Illes Balears i a tots els ens que en depenen, als quatre consells insulars i a tots els ajuntaments de la nostra comunitat autònoma, tots els contractes signats per aquestes administracions amb el Sr. Jaume Garau Taberner, amb Regio Plus Consulting, SL, amb Consultores de Políticas Comunitarias, SL i amb altres empreses que poguessin tenir vinculació directa o indirecta amb el Sr. Jaume Garau Taberner, entre els anys 2015 i 2017, a fi d’analitzar aquestes contractacions i determinar la legalitat de les adjudicacions realitzades, si hi ha hagut fraccionament de contractes, la mateixa necessitat dels informes contractats, la possible conculcació del principi de lliure concurrència i qualsevol altra infracció de la normativa legal vigent.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta la Intervenció de la comunitat autònoma de les Illes Balears a elaborar i publicar en el termini de dos mesos un informe sobre l'adequació a preu de mercat dels preus dels contractes que varen ser objecte de l'informe de control financer AF 1/2017 de 24 de maig de 2017, elaborat per la Intervenció de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Intervencions

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha presentat cinc esmenes, defensades pel diputat Carlos Saura, les quals no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) Montserrat Seijas (Mixt) i Isabel Oliver (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts de la Proposició no de llei essent el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat (després de tres votacions) per 23 en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista), 23 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, Popular) i 11 abstencions (El PI, Podem).

Punt 2..- Retirat.

Punt 3.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 26 a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El PI i Popular).

Punt 4.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 26 a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El PI i Popular).

 

Més informació ...