Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja les tres esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei de pressuposts 2018

21 de noviembre de 2017

Durant la sessió plenària celebrada avui matí han estat rebutjades les tres esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris Popular, Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i El Pi-Proposta per les Illes Balears, per 31 vots en contra (Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Mixt-GxF-PSIB i Socialista), 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans i El Pi) i 1 abstenció (Mixt-Seijas).

Presentació del Projecte de llei

El punt del debat de totalitat al Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2018 s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que ha fet la iniciativa legislativa. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pels esmentats grups parlamentaris.

Esmena del Grup Popular

En primer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular, per part del diputat Gabriel Company que l’ha argumentada d’acord a la següent motivació:

- Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2018 mantenen una excessiva pressió fiscal sobre el conjunt dels ciutadans i, en especial, sobre les classes mitges i baixes.

- Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2018 representen una disminució del pes de les polítiques socials en relació a l'import global del pressupost.

- Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2018 suposen un impacte molt negatiu en el sector turístic de les Illes Balears atès la intenció del Govern de duplicar l'impost del turisme sostenible.

- Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2018 no plantegen cap mesura de reactivació econòmica, ni cap mesura per mantenir i fer viable a llarg termini el creixement econòmic que encara gaudim.

Esmena del Grup Mixt (Ciudadanos-Partido de la ciudanía)

En segon lloc, s'ha procedit al debat de l'esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), per part del diputat Xavier Pericay, que ha defensat que:

Aquest projecte de llei presenta uns pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que són irreals, ja que no s'adapten a la realitat social i econòmica de la nostra comunitat. Són expansius, augmenten la fiscalitat i no garanteixen el principi d'estabilitat pressupostària al no rebaixar deute. És per això que es proposa la devolució al seu autor perquè procedeixi a la seva revisió.

Esmena d'El Pi-Proposta per les Illes Balears

Finalment, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per part del diputat Jaume Font, i l'ha argumentada perquè el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2018 no dóna una resposta a les necessitats reals dels ciutadans de les Illes Balears i concretament perquè:

- No trasllada a la societat balear la millora de l’economia i manté una pressió fiscal massa elevada, que dóna continuïtat a la pujada d’imposts duta a terme aquesta legislatura i perjudica especialment les classes baixes i mitjanes.

- Inclou una pujada precipitada i exagerada de l’ecotaxa, quan encara l’impost no s’ha consolidat, que pot generar problemes de competitivitat del nostre sector turístic i que posa en entredit aquesta figura tributària.

- Manca una aposta decidida per la diversificació del nostre model econòmic i productiu, que és excessivament dependent del sector turístic. Les inversions en els sectors agrari, industrial i d’innovació són insuficients, així com és insuficient l’esforç pressupostari per dinamitzar la petita i mitjana empresa.

- No inclou una millora substantiva en infraestructures sanitàries, de transport i de medi ambient. Especialment manca una inversió global decidida per la qualitat de les aigües, tan depurades com les de subministrament per al consum humà.

- No inclou un Pla d’eficiència a l’administració autonòmica que permetria dur a terme polítiques efectives d’estalvi de fons públics.

Torn en contra de les esmenes

En torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut els diputats Carlos Saura (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Andreu Alcover (Socialista).

Votació de les quantitats globals

Després d’haver rebutjat les tres esmenes a la totalitat de devolució per la majoria de vots esmentats a l’inici de la notícia, a continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2018 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 4.981.313.180 €

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 553.989.243 €

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 4.867.976 €

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 90.326.282 €

Dels consorcis de la CAIB per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 117.450.148 €

Del Servei de Salut per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.550.311.240 €

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2018, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 10.383.210 €

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat aprovades per 30 vots a favor (Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Mixt-GxF-PSIB i Socialista), 25 vots en contra (Popular, Mixt-Ciutadans i El Pi) i 1 abstenció (Mixt-Seijas).

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2018, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins a dia 27 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018.

Previsió del calendari de tramitació

  • 27 de novembre.- Finalitza el termini ampliat de presentació d’esmenes parcials.
  • 1, 4 i 5 desembre.- Reunió de la Ponència. Elaboració de l'informe.
  • 12, 13 i 14 desembre.- Comissió d'Hisenda i Pressuposts, elaboració del dictamen. Sessions matí, horabaixa i vespre.
  • 19, 20 i 21 desembre.- Plenari. Sessions matí, horabaixa vespre.
Més informació ...