Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament rebutja una moció del Grup Popular relativa a la política del Govern en relació a l'evolució del mercat laboral

28 de noviembre de 2017

El Ple del Parlament ha rebutjat una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en relació a l’evolució del mercat laboral. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Santiago Tadeo, proposava arribar a l’acord dels catorze punts següents:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i analitzar les mesures incloses en l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears 2016-2020, aprovada pel Consell de Salut Laboral de les Illes Balears, en la sessió de dia 14 de desembre de 2015.
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dedicar la dotació pressupostària necessària en els anys 2018 i 2019 a la salut i la prevenció de riscs laborals per tal de reduir l’elevada sinistralitat laboral existent a les nostres illes.
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar la licitació dels projectes d’infraestructures d’obra pública amb major agilitat.
 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, amb coordinació i col·laboració dels consells insulars i dels ajuntaments, promogui normes i mesures tècnicadministratives i fiscals per tal d’estimular, afavorir i donar major seguretat jurídica a les inversions empresarials generadores d’activitat productiva i de llocs de feina a les nostres illes.
 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no dur a terme el ja anunciat increment de l’impost de turisme sostenible, per les repercussions que pot tenir per a l’economia de les nostres illes.
 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les modificacions legislatives necessàries perquè aquells habitatges que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei turística podien ser llogats turísticament, ho puguin tornar a ser.
 7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les modificacions legislatives necessàries i acordades amb els ajuntaments i consells insulars per afavorir la renovació i la modernització d’instal·lacions i establiments turístics de les nostres illes.
 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a l’agilitació de la implantació del gas natural a Menorca, per tal que les empreses menorquines puguin ser més competitives, al marge de les millores mediambientals que suposa.
 9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, dins el marc de les seves competències, elabori un “Pla de segona oportunitat” per a autònoms i petits empresaris que avui continuen tenint dificultats de viabilitat a les seves empreses.
 10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i concretament el conseller de Treball, Comerç i Indústria, a reunir-se, a cada una de les illes, amb els distints sectors implicats en el Conveni d’Hostaleria de Balears.
 11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i concretament la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria a elaborar conjuntament amb el sector industrial de cada una de les illes un document per tal que el Pla d’Indústria inclogui les peculiaritats pròpies del sector a cada una de les illes.
 12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a cercar solucions davant la falta de connectivitat aèria de Menorca durant aquest hivern, atesa la repercussió negativa que tindrà a l’economia de Menorca.
 13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a l’agilitació de la tramitació administrativa dels ajuts als pagesos així com també del seu pagament.
 14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que els recursos que destina en els pressupostos de 2018 i successius a les partides de polítiques actives d'ocupació per a joves, per a majors de 45 anys, per a discapacitats, per a persones amb risc d'exclusió social i per a aturats de llarga durada sigui percentualment igual o superior a les que provenen d'altres administracions.

Intervencions

Els grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca han presentat esmenes a la iniciativa, que han estat exposades i defensades per Enric Casanovas, Alberto Jarabo i Joana Aina Campomar. Les esmenes no han estat acceptades pel grup proposant de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca).

Votació

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

Punt 2.-Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 3.- Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi i Popular), 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 2 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas).

Punt 4.- Rebutjat per 25 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

Punt 5.- Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 33 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista). 

Punt 6.- Rebutjat per 19 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular), 33 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Cs i El Pi).

Punt 7.- Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi i Popular), 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 2 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas)..

Punt 8.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 9.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 10.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 11.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 12.- Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas i Popular, 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Cs i El Pi).

Punt 13.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs, El Pi i Popular) i 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista).

Punt 14.- Rebutjat per 23 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Cs i Popular), 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSx Mallorca, Podem i Socialista) i 3 abstencions (El Pi).