Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una Proposició no de llei del Grup Popular relativa a compliment de l'obligació de transparència

28 de noviembre de 2017

El cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament ha substanciat el debat i la votació de la Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment  de l’obligació de transparència de resoldre reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. La iniciativa, que ha estat rebutjada per la majoria de la cambra autonòmica, ha estat exposada i defensada en l’hemicicle per la diputada Nuria Riera, que ha proposat arribar a l’acord dels punts següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment a l’obligació de transparència establerta en la Llei estatal de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per garantir el dret dels ciutadans de les Illes Balears a presentar reclamacions davant les resolucions administratives dictades en l’exercici del seu dret a la informació pública.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reactivar la tramitació del conveni de col·laboració amb el Consell de Transparència estatal, preparat l’anterior legislatura, i a signar-lo amb la major celeritat possible, per resoldre la situació actual d’incompliment de l’obligació de transparència en la informació pública i de consegüent indefensió de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar fi a l’incompliment de les obligacions que fixa la Llei de transparència estatal el més aviat possible i, en tot cas, en un termini màxim de tres mesos.

Intervencions

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha presentat una esmena defensada pel diputat Nel Martí, la qual no han estat acceptada pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears) i  Xico Tarrés (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts de la Proposició no de llei essent el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 25 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 30 en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista)

Punt 2.- Rebutjat per 18 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular), 32 en contra (MÉSxMenorca, El Pi, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 4 abstencions (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas)

Punt 3.- Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Gijón, El Pi i Popular), 32 en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 4 abstencions (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas)

 

Més informació ...