Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la modificació de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

5 de diciembre de 2017

Al darrer punt de l’ordre del dia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Els articles i les disposicions de la iniciativa legislativa exercida pel Govern de les Illes Balears, han estat aprovats per la majoria dels vots de la cambra autonòmica. De les 21 esmenes mantingudes pels grups parlamentaris per al debat en plenari, cap ha estat aprovada.

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament el mes d’agost del 2017, després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, l’aprovàs, i pogués iniciar la tramitació parlamentària.

Admesa a tràmit la iniciativa per part de la Mesa del Parlament, es va remetre a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per al seu treball en ponència, que elaborà l’informe, i per al seu treball en comissió, que redactà el dictamen (Diari de Sessions), que avui ha estat debatut i aprovat en sessió plenària.

Debat plenari

El debat substanciat durant la sessió plenària d'avui horabaixa, s’ha encetat amb la presentació i defensa del projecte de llei per part de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes balears, Catalina Cladera.

Tot seguit s'ha procedit a la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari: 3 del Grup MÉS per Menorca (RGE 12370/2017  ha estat retirada), 10 del Grup Popular, 1 del Grup Podem Illes Balears i 7 del Grup Mixt-Ciutadans. Aquestes han estat defensades pels parlamentaris: Nel Martí, Juan Manuel Lafuente, Carlos SauraOlga Ballester i Xelo Huertas. Cap d'elles han estat aprovades durant la votació.

Al torn de fixació de posicicions, han intervingut Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Maria José Camps (Socialista) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Contingut de la llei

Aquesta llei consta de cinquanta-cinc articles modificadors; una disposició transitòria, que regula la situació del personal funcionari en situació “per extingir” per manca de titulació, amb motiu del procés d’integració prevists en les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; una disposició derogatòria, i tres disposicions finals per les quals s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè aprovi un text refós de la Llei de coordinació de policies locals, es faculta el Govern de les Illes Balears per desplegar reglamentàriament la Llei i se’n delimita l’entrada en vigor.

La modificació d’aquesta Llei pretén millorar àmbits com la seguretat pública, l’eficiència en la gestió dels serveis policials, la coordinació de les policies locals i l’estabilització i la fidelització de les plantilles. A més, també es fixa en qüestions com l’ètica professional i el foment de la igualtat entre les dones i els homes en el marc de l’accés i la promoció als diferents cossos.

D’altra banda, pel que fa a les principals mesures que preveu, cal destacar un nou model d’accés que permetrà estabilitzar les plantilles de la Policia Local i un mecanisme de col·laboració intermunicipal per reforçar les plantilles quan s’hi produeixin mancances. Finalment, també es dota l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears d’un paper més destacat en les tasques de coordinació entre administracions en la gestió dels cossos de les policies locals.

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Bulletí Oficial de les Illes Balears.

Més informació ...