Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció del Grup Mixt-Ciutadans relativa als adoctrinaments a centres educatius

12 de diciembre de 2017

La sessió plenària del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat el contingut d’una moció, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, relativa a adoctrinaments a centres educatius. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Xavier Pericay, pretenia l’aprovació dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears condemna qualsevol acte d'adoctrinament que hagi tingut com a escenari un centre educatiu.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a intervenir d'ofici cada vegada que tingui notícia o sospita d'un fet que pugui ser constitutiu d'adoctrinament a les aules.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un Portal d'atenció a l'usuari del sistema educatiu de les Illes Balears, a través del qual pugui interposar-se qualsevol queixa, suggeriment o denúncia relatius al funcionament de l'educació en les Illes Balears.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir l'anonimat del denunciant de qualsevol fet susceptible de constituir adoctrinament en un centre educatiu de les Illes Balears.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar una campanya de foment i respecte dels valors que es desprenen de l'establert a l'article 18.1 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, que estableix que "tots els centres públics desenvoluparan les seves activitats amb subjecció als principis constitucionals, garantia de neutralitat ideològica i respecte de les opcions religioses i morals a què fa referència l'article 27.3 de la Constitució".

Esmenes

A la moció el Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha presentat 6 esmenes al text, que han estat defensades per la diputada Laura Camargo; mentre que el Grup Parlamentari Popular n’ha presentat una, que ha estat defensada per Maria Núria Riera. Les esmenes de Podem no han estat acceptades, mentre que la del Grup Popular, sí ho ha estat i s'ha incoporat a la votació final de la iniciativa. Podeu consultar les esmenes presentades a l’expedient de tramitació parlamentària adjunt.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris que no han formulat cap esmena a la moció, han intervingut: Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanova (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció essent rebutjada per 34  vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Podem, MÉSxMenorca, El Pi,  MÉSxMallorca i Socialista) i 21 a favor (Mixt-C's, Mixt-Gijón, Popular).

Més informació ...