Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una iniciativa del Grup Popular relativa a l'elaboració d'un pla balear de dotació i millora de les xarxes de clavegueram

12 de diciembre de 2017

El plenari del Parlament ha rebutjat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a l’elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les xarxes de clavegueram. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente, pretenia l’aprovació dels següents dos punts:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que lideri, coordini i executi conjuntament amb els consells insulars i els ajuntaments un pla d'inversions de dotació i millora de clavegueram en els nuclis urbans de Balears a fi de complir el previst en la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, conformement amb la seva modificació plantejada en la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació d'impacte ambiental de Illes Balears.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que s'impliqui en la recerca de finançament necessari per poder executar materialment les infraestructures necessàries que es derivin de l’esmentat pla.

Esmena del Grup Socialista

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esmena de modificació de tot el text, que ha estat defensada pel diputat Damià Borràs. L’esmena, que no ha estat acceptada pel grup proposant, pretenia substituir la iniciativa originària pel text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a promoure i defensar davant les Corts Generals la immediata derogació de la llei 14/2016 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, si més no en aquells preceptes que impedeixen els ajuntaments de les Illes Balears d’invertir els seus superàvits, per tal que puguin fer front a la dotació de clavegueram en aquelles zones residencials dels seus municipis que a hores d’ara no en disposen així com a d’altres inversions que puguin considerar imprescindibles per a afavorir la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions per part dels grups parlamentaris que no han presentat esmenes han intervingut els parlamentaris: David Martínez (Podem Illes Balears), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa que ha estat rebutjada per 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 23 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, PI i PP).