Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una iniciativa del Grup Socialista per millorar les condicions de salut i seguretat laborals en els aeroports balears

12 de diciembre de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una proposició no de llei relativa a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els aeroports de les Illes Balears. La iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i defensada pel diputat Damià Borràs, ha proposat els acords següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i AENA i ENAIRE a aplicar de manera rigorosa i immediata les normatives i lleis vigents en matèria de seguretat i salut laboral, tant si aquestes afecten els llocs de feina dependents de l’ens comsi impliquen els treballadors o les treballadores de les distintes companyies que operen en els aeroports de les Illes Balears, en compliment de les obligacions de coordinació preventiva que té AENA com a titular de les instal·lacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i AENA i ENAIRE a posar els instruments i equipaments necessaris per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors dels aeroports de les Illes Balears, tant si depenen de l’ens públic com si són treballadors i treballadores de les empreses privades que hi operen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i AENA i ENAIRE a respondre de manera immediata i raonada les demandes i reclamacions efectuades pels delegats sindicals en matèria de prevenció de riscos laborals i a actuar en conseqüència sobre aquestes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i AENA i ENAIRE a realitzar aquells estudis i aquelles anàlisis necessaris per garantir que les condicions laborals i ambientals dels aeroports no comporten elevació de les taxes d’incidència de determinades malalties, com poden ser processos cancerígens.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i AENA i ENAIRE a establir de manera immediata una taula de negociació amb els representants legals dels treballadors i les treballadores de l’ens públic als aeroports de les Illes Balears, així com amb els principals sindicats que actuïn en representació dels treballadors i les treballadores de les empreses privades que hi operen, per tal de consensuar i garantir l’aplicació de manera immediata de totes aquelles mesures en matèria de prevenció de riscos laborals així com les millores que es considerin necessàries per garantir la seguretat i la salut laboral en tots i cadascun dels llocs de feina dels aeroports.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i ENAIRE a introduir com a pràctica majoritària en la contractació d’AENA clàusules socials i de responsabilitat social, especialment que garanteixin condicions laborals dignes i no precàries dels treballadors (Esmena d'addició de MÉS per Mallorca).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i ENAIRE a garantir el compromís de no rebaixar en cap cas el control públic actual de 51% de les accions de l'ens aeroportuari AENA per mitjà de qualsevol operació excloent operacions d’ampliació de capital dins AENA. (Esmena d'addició de MÉS per Mallorca).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i ENAIRE que estudiïn la possibilitat de revertir la privatització d'AENA incrementant progressivament el 51% del control públic fins arribar, si escau, al 100%. (Esmena d'addició de MÉS per Mallorca).

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i ENAIRE a fer possible la cogestió dels aeroports de les Illes Balears, negociant amb el Govern de les Illes Balears la participació de les institucions de la comunitat autònoma i la societat civil de les Illes Balears, d’acord amb el model de desenvolupament econòmic, turístic i territorial de cadascuna de les Illes Balears. (Esmena d'addició de MÉS per Mallorca).

Esmenes

Els grups parlamenaris MÉS per Mallorca i Popular han presentat esmenes a l'articulat de la Proposició no de llei. En el cas del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, les esmenes d'addició presentades per la diputada Joana Aina Campomar han estat acceptades pel grup proposant i incorporades al redactat final amb els punts 6, 7, 8 i 9. Per altra banda, l'esmena de substitució del Grup Parlamentari Popular, defensada per la diputada Mabel Cabrer, ha estat rebutjada pel grup proposant. 

 

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions per part dels grups parlamentaris que no han presentat esmenes han intervingut els parlamentaris Carlos Saura (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

 

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa, que ha estat aprovada en la seva totalitat amb el resultat següent:

Punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7: Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Cs, Mixt-GxF, El Pi, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 18 abstencions (Mixt-Gijón i Popular). 

Punt 8: Aprovat 30 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 20 vots en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans i PP) i 2 abstencions (El Pi).

Punt 9: Aprovat per 52 vots a favor (unanimitat).