Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Jaume Far és elegit director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

19 de diciembre de 2017

Ha estat elegit pel ple del Parlament quan ha assolit el vot favorable de la majoria de la cambra. Haurà de prometre o jurar el seu càrrec davant la Mesa del Parlament.

El Parlament ha elegit Jaume Far i Jiménez com a director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per 32 vots a favor i 20 vots en blanc (amb 53 vots emesos, 52 vàlids i 1 nul) i, per tant, la majoria absoluta dels vots de la cambra.

Abans de procedir al nomenament, Far haurà d'aportar la documentació prevista a les normes reguladores del procediment per a l'elecció de director, que serà examinada per la Mesa.

El nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. Jaime Far haurà de prometre o jurar el seu càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després de haver-se'n publicat el nomenament en el Butllletí de les Illes Balears.

Primera votació 

L'elecció de Far neix de la proposta realitzada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i la diputada del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia Tur).

A la sessió plenària de dia 28 de novembre, Far no va poder ser elegit  perquè no obtingué una majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra. Aleshores, el resultat de la votació (secreta per crida) fou de 31 vots a favor i 24 en contra (amb 57 vots emesos i 55 vàlids).

Com que no es va obtenir la majoria requerida, avui s'ha tornat a celebrar una segona votació on s'ha requerit el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Cambra; majoria que ha assolit.

Habilitació de període extraordinari

Al primer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària, el Parlament també ha acordat per 48 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Cs), la celebració de sessions extraordinàries a partir de dia 15 de gener de 2018, per tal que la Comissió de Cultura, Educació i Esports pugui dur a terme les compareixences sol·licitades en relació amb el procés d'elaboració del document "Pacte per l'Educació a les Illes Balears", presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears. 

 

 

 

Més informació ...
Documents