Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de Pressupostos Generals de la CAIB per a l'any 2018

21 de diciembre de 2017

Ascendeixen a 5.008,81 milions d’euros. De les 634 esmenes parcials mantingudes per al debat en plenari s’han aprovat 15 esmenes. A l’inici de la tramitació parlamentària del Projecte de llei es registraren 833 esmenes parcials. El plenari de pressuposts s’ha substanciat durant tres dies amb més de vint-i-sis hores de debat.

 

Avui migdia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, que ascendeix a 5.008,81 milions d’euros. (Resum)

La sessió plenària, desenvolupada durant aquest dimarts, dimecres i dijous s'ha dividit en onze debats que s'han substanciat al llarg de vint-i-sis hores de debat.

En aquest plenari, de les 833 esmenes parcials inicials s’han debatut i votat 634 esmenes que, havent estat defensades en ponència i en comissió, no havien estat ni retirades ni aprovades i s’han volgut mantenir per al debat plenari:

- 394 del Grup Popular.

- 4 del Grup Socialista.

- 4 del Grup Podem Illes Balears

- 65 del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears

- 12 del Grup MÉS per Menorca.

- 125 del Grup Mixt- Ciutadans.

- 27 del Grup Mixt-Huertas.

- 3 del Grup Mixt-Seijas.

TOTAL: 634 esmenes mantingudes

Totes elles han estat rebutjades al llarg de les votacions del debat de la plenària d’aquests tres dies, a excepció de 15 que han estat aprovades (algunes amb transaccions):

- 3 del Grup Socialista a l’Articulat.

- 1 de Podem Illes Balears a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

- 1 d’El PI-Proposta per les Illes Balears a la Conselleria d’Educació i Universitat.

- 1 d’El Pi-Proposta per les Illes Balears a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

- 2 d’El PI-Proposta per les Illes Balears a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

- 1 d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1 Socialista, 3 Mixt-Ciutadans i 2 MésxMenorca a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.

 

Debat de les esmenes a l’Articulat i per Conselleries

Text Articulat (3 esmenes aprovades del GP Socialista)

A l’Articulat de les 108 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris (51 del GP Popular, 3 del GP Socialista, 1 de GP Podem-Illes Balears, 10 del GP El Pi-Proposta per les Illes, 4 del GP MÉS per Menorca, 21 del GP MIXT-Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía, 18 del GP Mixt-Xelo Huertas), han estat aprovades tres esmenes del GP Socialista:

RGE núm. 16111/17, del Grup Parlamentari Socialista (transaccionada). Aprovada per 44 vots a favor (Popular, Socialista, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, El Pi, Mixt-GxF, Mixt-Gijón) i 12 vots en contra (Podem, Mixt-Cs, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Esmena d’addició d'un nou punt, el punt 4bis, en la disposició final catorzena del Projecte de llei.

4.bis La lletra b del punt 1 de l'annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent: b) Índex de desestacionalització. Sobre el resultat d'aplicar l'índex de temporada que pertoqui en cada cas s'ha d'aplicar un índex de desestacionalització del 0,9 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l'activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l'exercici fiscal els llindars següents per a cada una de les illes:

1r. Establiments ubicats a l'illa de Mallorca: més de 275 dies.

2n. Establiments ubicats a l'illa d'Eivissa: més de 184 dies.

3r. Establiments ubicats a l'illa de Formentera: més de 153 dies

4t. Establiments ubicats a l'illa de Menorca: més de 122 dies.

S’ha d’aplicar un índex de desestacionalització del 0,8 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l’activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l’exercici fiscal els llindars següents per a cada una de les illes:

1r. Establiments ubicats a l’illa de Mlalorca: més de 305 dies.

2n. Establiments ubicats a l’illa d’Eivissa: més de 214 dies.

3r. Establiments ubicats a l’illa de Formentera: més de 183 dies.

4t. Establiments ubicats a l’illa de Menorca: més de 152 dies.

RGE 17140/17 del Grup Parlamentari Socialista. Aprovada per 32 vots a favor (Socialista, El Pi, MÉSxMallorca, Mixt-Cs, Mixt-GxF), 6 en contra (MÉSxMenorca, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas) i 18 abstencions (Popular, Mixt-Gijón).

Nova Disposició final

Disposició final xxxx. Modificació de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 L’article 33 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, queda modificat de la manera següent: Article 33 Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació audiovisual per a l’any 2017 D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim de despesa anual, en l’exercici de 2017, per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual és de 30.600.000 euros, corresponent als crèdits per transferències de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant l’exercici de 2017, puguin tenir lloc per raó del que preveu l’article 7.3 d’aquesta Llei, els quals no s’han de computar a l’efecte d’aquest límit, ni tampoc els préstecs reintegrables que es concedeixin a l’Ens Públic d’acord amb la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, el Consell de Govern, per mitjà d’un acord motivat, podrà incrementar el límit màxim de despesa per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual a què es refereix el paràgraf anterior fins a un 5 % addicional, amb la tramitació prèvia de la modificació de crèdit que pertoqui en els estats de despeses del pressupost de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

RGE 17141/17 del Grup Parlamentari Socialista. Aprovada per 33 vots a favor (Socialista, El Pi, MÉSxMallorca, Podem, Mixt-Cs, Mixt-GxF), 3 en contra (MÉSxMenorca) i 20 abstencions (Popular, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Gijón).

Esmena de modificació Apartat 1 de la Disposició Final Dinovena.

  1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018. Això no obstant, les normes que contenen les disposicions addicionals sisena i XXXXX, la derogació de la disposició addicional desena de la Llei 18/2016 a què fa referència la lletra a de la disposició derogatòria única i les modificacions normatives que contenen els punts 1 a 7 de la disposició final segona, la disposició final novena i la disposició final XXX d’aquesta Llei comencen a vigir el 31 de desembre de 2017.

La resta d’esmenes han estat rebutjades

Conselleria de Presidència (cap esmena aprovada)

Al debat de les 15 esmenes mantingudes, entre totalitat i globalitat, (9 del GP Popular, 2 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears i 4 del GP Mixt-Ciudadanos), no se n’ha aprovada cap.

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme (1 esmena aprovada de Podem Illes Balears)

Al debat de les 23 esmenes mantingudes, entre totalitat i globalitat (15 GP Popular, 1 de GP Podem, 6 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1 GP Mixt-Ciudadanos), s’ha aprovat 1 esmena d’afectació de Podem, relativa a la dotació de 200.000 € pel parc Bit d’Eivissa, per 52 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Gijón, Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista, Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans, El Pi)

La resta d’esmenes han estat rebutjades.

Conselleria d’Educació i Universitat (1 esmena d’El PI-Proposta per les Illes Balears)

Al debat de les 121 esmenes mantingudes (entre totalitat i globalitat) al debat de la conselleria d’Educació i Universitat (93 GP Popular, 9 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 18 GP Mixt-Ciudadanos) i 1 del GP Mixt-Huertas, s’ha aprovat 1 esmena del PI, amb una transacció proposada pel PSIB, relativa a la dotació de 100.000 € per l’inici del projecte d’una aula nova a l’Escola de Costitx, aprovada per unanimitat amb 57 vots.

La resta d’esmenes han estat rebutjades.

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (cap esmena aprovada)

De les 42 esmenes mantingudes (entre totalitat i globalitat) al debat de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (31 del GP Popular, 2 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1 del GP MÉS per Menorca, 7 del GP MIXT-Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía, 1 del GP Mixt-Xelo Huertas), no se n’ha aprovat cap.

 Medi Ambient, Agricultura i Pesca (1 esmena aprovada d’El Pi-Proposta per les Illes Balears)

Al debat de les 81 esmenes mantingudes (entre totalitat i globalitat) al debat de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (44 del GP Popular, 2 del GP Podem, 18 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 16 del GP MIXT-Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía, 1 del GP Mixt-Xelo Huertas), s’ha aprovat una esmena transaccionada del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 15557/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (transaccionada).

Aprovar destinar 20.000 euros al projecte de direcció d’obra de rehabilitació de les cases d’Aubarca (Parc Natural de Llevant).

Aprovada per 35 vots a favor (Socialista, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, El Pi, Mixt-Cs, Mixt-GxF i Mixt-Seijas), 20 abstencions (Popular i Mixt-Gijón), i 1 vot en contra.

Serveis Socials i Cooperació (2 esmenes aprovades d’El Pi-Proposta per les Illes Balears)

Al debat de les 36 esmenes mantingudes i defensades pels grups parlamentaris a l’articulat del dictamen en relació a la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (19 del GP Popular, 3 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 11 del GP Mixt-Ciudadanos, 2 del GP Mixt-Xelo Huertas i 1 del GP Mixt-Seijas), se n’han aprovat 2 esmenes transaccionades.

RGE 15542/17. Esmena transaccionada del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Relativa a la incorporació a la memòria del Consorci Sociosanitari del començament de les obres de la residència de dia de Porreres durant el 2018.

Aprovada per unanimitat

RGE 15544/17. Esmena transaccionada del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Relativa a la incorporació a la memòria del Consorci Sociosanitari per a la finalització de les obres del centre de dia d’Artà (segona planta).

Aprovada per unanimitat.

Salut (cap esmena aprovada)

De les 63 esmenes mantingudes pels grups parlamentaris a les partides de la Conselleria de Salut (32 del GP Popular, 9 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1 del GP MÉSxMenorca, 20 del GP Mixt-Ciudadanos i 1 del GP Mixt-Seijas), no se n’ha aprovat cap.

Treball, Comerç i Indústria (cap esmena aprovada)

De les 32 esmenes mantingudes pels grups parlamentaris a les partides de la conselleria de Treball, Comerç i Indústria (29 del GP Popular, 1 del GP Mixt-Ciudadanos i 2 del GP Mixt-Huertas), no se n’ha aprovat cap.

Territori, Energia i Mobilitat (cap esmena aprova)

Al debat de les 38 esmenes mantingudes (entre totalitat i parcials) al debat de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (25 del GP Popular, 1 del GP El Pi, 9 del GP Mixt-Ciutadans, 2 del GP Mixt-Huertas, 1 del GP Mixt-Seijas), no se n’ha aprovat cap.

Transparència, Cultura i Esports (7 esmenes aprovades: -1 d’El Pi, 1 Socialista, 3 Mixt-Ciutadans i 2 MÉSxMenorca)

Al debat de les 75 esmenes mantingudes (entre totalitat i globalitat) al debat de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports (46 del GP Popular, 1 del GP Socialista, 5 del GP El Pi, 6 MÉSxMenorca, 17 del GP Mixt-Ciutadans), s’han aprovat 7 esmenes.

RGE 15538/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (transaccionada)

100 mil euros per al Projecte de remodelació de la pista d’atletisme de Capdepera.

Aprovada per unanimitat.

RGE 16128/17, del Grup Parlamentari Socialista (transaccionada)

160.000 euros per a aquells elements Patrimoni de la Humanitat que no són objecte d’inversió per part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ni de protecció mediambiental, ja coberta a través de la Comissió de Medi Ambient (poblat fenici de Sa Caleta i Museu i Necròpolis Púnica d’Eivissa i Formentera).

Aprovada per 53 vots a favor i 4 abstencions (El Pi).

RGE 16222/17, del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans (transaccionada)

Relativa a dotar de desfibril·ladors tots els poliesportius municipals de les illes i fer més segura la pràctica de l’esport amb el foment de les mesures de seguretat i salut.

Aprovada per unanimitat.

RGE 16267/17, del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans

15.000 euros per millorar les instal·lacions i equipaments juvenils amb matèria d’accessibilitat universal.

RGE 16268/17, del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans

100.000 euros per fomentar i adaptar l’esport entre els joves, especialment aquells amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

RGE 16433/17, del Grup Parlamentari MÉSxMenorca

100.000 euros per la creació de l’oficina de drets lingüístics.

Aprovada per 35 vots a favor (Mixt-GxF, El Pi, Mixt-Seijas, Socialista, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Podem), 22 en contra (Popular, Mixt-Ciutadans i Mixt-Gijón).

RGE 16441/17, del Grup Parlamentari MÉSxMenorca (transaccionada).

300.000 euros pel pla de treball del projecte ‘Menorca Talaiòtica’.

Aprovada per unanimitat.

Votació final

Després de les votacions de les esmenes, finalment s’ha procedit a la votació de totes i cadascuna de les seccions, de les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions, els consorcis, l'IB-Salut, i l’Agència Tributària, que també han estat totes aprovades per majoria dels vots de la cambra.

En acabar la votació, el president del Parlament ha proclamat aprovada la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Més informació ...
Documents