Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la devolució del Projecte de llei de l'habitatge de les Illes Balears

6 de febrero de 2018

L’esmena a la totalitat de devolució havia estat presentada pel Grup Parlamentari Popular. El projecte de llei, per tant, continuarà el tràmit parlamentari.

 

La sessió plenària celebrada avui matí ha rebutjat l’esmena de totalitat de devolució, presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears. L’esmena no ha prosperat per 32 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista), 22 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Popular) i 2 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

El debat s’ha iniciat amb la defensa de l’esmena per part de la diputada popular Sandra Fernández que ha argumentat la devolució del projecte perquè: “és una llei que pretén, principalment, oferir solucions a la problemàtica social d'accés a l'habitatge de la nostra Comunitat sense haver fet abans un diagnòstic real i exhaustiu de la situació a la qual es pretén donar solució.” Així mateix, “la memòria econòmica que l'acompanya resulta del tot insuficient i no hauria de delegar la major part de la quantificació pressupostària a reglaments posteriors”. Per altra part, “aquests reglaments suposaran, per cert, el desenvolupament d'un mínim de dinou noves normatives, la qual cosa reflecteix la inoperància per si mateixa de la pròpia llei, que a més en lloc de resultar aclaridora de la normativa en matèria d'habitatge la fa encara més confusa”. Fernández també ha afegit que “resulta, a més, una llei amb un marcat caràcter intervencionista, que estableix encara més càrregues als ciutadans alhora que pretén traspassar a determinats propietaris d'habitatges, als quals qualifica de "grans tenidors", una obligació que competeix a l'administració, en lloc de cercar la col·laboració dels agents que poden influir a millorar la situació d'accés a l'habitatge”.

Qüestió incidental

Tot seguit el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha obert una qüestió incidental per tal de presentar i defensar el Projecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears, a més de rebutjar l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Popular.

Intervencions

Al torn a favor de l’esmena ha intervingut Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), mentre que, al torn en contra, ho han fet els parlamentaris Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Montserrat Seijas (Mixt) i Damià Borràs (Socialista). Al torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra, ha intervingut el diputat Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Tramitació parlamentària. Esmenes parcials presentades

Atès que l'esmena a la totalitat de devolució al projecte de llei ha estat rebutjat, ara es constituirà una ponència per elaborar un informe, que es passarà a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial que aprovarà un dictamen. Aquest dictamen s’inclourà en l’odre del dia d’una sessió plenària per al seu debat i votació per finalment, si escau, quedar aprovada la llei. Durant tot aquest procés es votaran les esmenes parcials (de modificació, substitució o addició de l’articulat) que els grups parlamentaris ja han registrat.

En aquest sentit, els grups han presentat un total de 96 esmenes parcials: 72 del Grup Popular, 23 del Grup Mixt-GentxFormentera i del Grup Socialista (les podeu consultar a l'arxiu adjunt d'expedient de tramitació parlamentaria).

Contingut del projecte de llei

El projecte de llei aprovat pel Consell de Govern de dia 4 d’agost del 2017 té com a objecte "fer efectiu, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el dret d’accés a un habitatge digne, adequat i assequible reconegut en la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb els estàndards del dret internacional de drets humans”. Amb aquesta voluntat, el projecte de llei s’estructura en nou títols, seguits de set disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i tres de finals.