Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una iniciativa del Grup Popular relativa al model turístic

13 de febrero de 2018

Al tercer punt de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari Popular, ajornada a la sessió anterior, relativa a la política general del Govern en relació amb el model turístic, la qual ha estat rebutjada.

La iniciativa, defensada pel diputat Miquel A. Jerez, pretenia l’aprovació dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que té per al principal sector productiu de les Illes Balears l'adequada gestió dels interessos turístics per part de l'Administració Pública i que els darrers esdeveniments en els i de la Conselleria de Turisme no han proporcionat confiança al sector.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012, de turisme, a fi que la zonificació proposada pels ajuntaments prevista en la llei es converteixi en vinculant i definitiva para als consells insulars a l'hora determina les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació del Reglament de la Comissió de Turisme Sostenible i la seva convocatòria per a la presentació de projectes amb càrrec a l'Impost de Turisme Sostenible a fi d'atorgar un major percentatge de vot i decisió als ajuntaments de les Illes Balears representats en la Comissió per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que a les properes convocatòries per a la presentació de projectes amb càrrec a l'Impost de Turisme Sostenible hagi de ser aprovats un percentatge no inferior al 33% dels projectes presentats pels ajuntaments i que es corresponguin amb una limitació mínima del 33% de la recaptació de l'any anterior.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en les convocatòries sobre la destinació de l’impost turístic la possibilitat que els ajuntaments individualment i a través de la FELIB puguin presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al caràcter finalista de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a través del qual es transferia la competència en matèria de promoció turística als consells insulars, i a renegociar amb els propis cons ells insulars una millora de la dotació econòmica. El resultat de la renegociació no reduirà en cap cas la dotació econòmica acceptada pels consells insulars que ja són titulars de la competència.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012, de turisme, als efectes d'eliminar el que es disposa per a la millora de la inversió per a la reconversió d'establiments turístics i prorroga per un període de quatre anys més les condicions que establia originàriament la llei, donada la manca de projectes presentats des que va tenir lloc la darrera modificació.
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a confeccionar i executar, en un termini de tres mesos, un pla que fomenti la reconversió progressiva del sector del lloguer de vehicles (rent a car) a fi d'implantar i incorporar a les seves flotes un major nombre de vehicles impulsats per energia elèctrica.

Intervencions

Durant el debat de la iniciativa han intervingut els diputats i diputades següents: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester, Montserrat Seijas (Mixt) i Isabel  Oliver(Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 24 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El Pi i Popular).

Punt 2.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 22 a favor (Mixt-Gijón, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

Punt 3.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista) i 24 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans El Pi i Popular).

Punt 4.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista) i 24 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El Pi i Popular).

Punt 5.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 21 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans i Popular) i 3 abstencions (El Pi).

Punt 6.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 19 a favor (Mixt-Gijón i Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans i El Pi).

Punt 7.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 22 a favor (Mixt-Gijón, El Pi i Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

Punt 8.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista) i 24 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El Pi i Popular).

Més informació ...
Documents