Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una iniciativa relativa a donar suport a la presó permanent revisable

13 de febrero de 2018

La Proposició no de llei ha estat presentada pel Grup Parlamentari Popular.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 30 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 19 vots a favor (Mixt-Gijón i Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans i El Pi) una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a donar suport i defensar la presó permanent revisable. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente, proposava acordar els següents punts:

El Parlament de les Illes Balears:

Primer. Manifesta el seu suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Segon. Insta els diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats que reconsiderin la seva postura sobre la derogació de la presó permanent revisable.

Tercer. Acorda donar trasllat d'aquests acords al Ministre de Justícia i als grups polítics del Congrés i Senat.

Intervencions

En primer lloc, i per defensar una esmena presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans ha intervingut el diputat Xavier Pericay qui ha proposat afegir un nou punt a la proposició no de llei. La proposta de modificació no ha estat acceptada pel grup proposant. Al torn de fixació de posicions, han intervingut Marta Maicas (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Maria José Camps (Socialista).

Més informació ...