Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa per superar les diferències salarials per raons de sexe

13 de febrero de 2018

El Ple del Parlament ha aprovat durant la sessió d’avui horabaixa una Proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears per superar les diferències salarials per raons de sexe. La iniciativa que ha estat defensada pels diputats Enric Casanova (Socialista) i Laura Camargo (Podem) ha quedat aprovada amb la redacció i el contingut següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears condemna, en els més enèrgics termes, les declaracions del president del Govern d'Espanya en contra que es respecti el principi: "a igual treball igual salari”.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol a assolir un compromís formal i inequívoc per fomentar el respecte del principi "a igual treball igual salari" com a part essencial i fonamental de l'estructura retributiva dels treballadors i treballadores de l’Estat i els seus ens autònom.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol a incorporar en les seves activitats l'impuls del principi "a igual treball igual salari" en els sectors productius de la societat.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat espanyol i els partits polítics amb representació parlamentària a impulsar la redacció i l'aprovació d'una llei d'igualtat salarial que reguli l'aplicació efectiva del principi "a igual treball igual salari" i que tingui com a pilars fonamentals la transparència salarial i que valori el treball utilitzant criteris objectius com són els requisits educatius, professionals de formació, qualificació, esforç i responsabilitat així com qualsevol altre factor relacionat estrictament amb les capacitats dels treballadors i treballadores i les condicions de desenvolupament del treball i les posi em marxa sense demores d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea aprovades el 7 de març de 2014 i tal com han fet altres Estats membres de la Unió Europea (Amb incorporació d'esmenes de la diputada Xelo Huertas).
  5. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’aturada feminista convocada per diferents organitzacions sindicals per al dia 8 de març.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què prengui amb caràcter urgent totes les mesures que estiguin al seu abast per eliminar l'escletxa salarial a la nostra comunitat autònoma d’acord amb la Llei 11/2018 de 28 de juliol, d'igualtat entre dones i homes aprovada pel Parlament de les Illes Balears; que en el seu article 36 punt b s'esmenta la necessària vigilància i l'obligació de fer planificacions anuals que corresponen a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i en el seu article 39 apartats 1 i 2, entre altres aspectes, s'indica que caldrà desenvolupar actuacions específiques, i entre elles i específicament, contra l'escletxa salarial. El Parlament insta el Govern de l’Estat a modificar el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós sobre infraccions i sancions de la Seguretat Social, elevant les accions proposades per la Inspecció de Treball previstes en matèria d'igualtat relacionades amb l'escletxa salarial (Esmena d'addició proposada pel grup Mixt-Xelo Huertas i transaccionada amb els grups proposants)
  7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol i el Govern de les Illes Balears a promoure estudis periòdics que garanteixin la informació salarial segregada per sexes i la seva publicació (Esmena d'addició proposada per MÉS per Mallorca)

Intervencions

En primer lloc, ha intervingut la diputada Xelo Huertas (Mixt) per defensar les 6 esmenes presentades i, tot seguit, Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) per proposar afegir un punt nou a la iniciativa. Podeu llegir les esmenes a l’expedient de tramitació parlamentària.

L'esmena de MÉS per Mallorca ha estat acceptada com a nou punt, mentre que els grups proposants han acceptat també tres esmenes de la diputada Xelo Huertas, una d'elles transaccionada. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut Sandra Fernández (Popular), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Esgotat el debat, s'ha passat el torn de votacions. S'han aprovat tots els punts de la moció, amb el següent resultat:

Punt 1: Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 20 en contra (Mixt-Gijón i Popular)

Punt 2: Aprovat per unanimitat

Punt 3: Aprovat per unanimitat

Punt 4: 34 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 19 abstencions (Mixt-Gijón i Popular)

Punt 5: Aprovat per 32 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 20 en contra (Mixt-Gijón i Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

Punt 6: 33 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 20 abstencions (Mixt-Gijón i Popular)

Punt 7: Aprovat per unanimitat