Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de Cossos i Escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears

20 de febrero de 2018

Es creen amb aquesta Llei, nous cossos propis de la institució, integrats pel personal funcionari de carrera o interí, i se’n regula el règim d’adscripció i integració.

El ple del Parlament ha aprovat amb la majoria dels vots de la cambra el Projecte de llei de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears. El debat i la votació de la iniciativa legislativa del govern s’ha iniciat després que el Ple aprovàs la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment directe i en lectura única

El Consell de Govern, en la sessió de dia 29 de setembre de 2017, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, aprovà l’esmentat projecte legislatiu i el trameté al Parlament per al seu debat i votació.

D’acord al contingut que figura a l’exposició de motius, des que es va crear el Consell Consultiu, l’any 1993, les tasques i les funcions del personal s’han anat modificant i incrementant per donar resposta a les noves necessitats de l’activitat consultiva i a la transformació de l’Administració autonòmica, que tendeix a aproximar la funció administrativa a la ciutadania i a dotar-la d’una eficàcia i una eficiència òptimes.

Entre les funcions que s’han incorporat, cal destacar l’adaptació de l’activitat administrativa a les noves tecnologies (les actuacions derivades de la implantació de l’administració electrònica, la creació d’un registre d’entrada i sortida electrònic, la difusió de l’activitat mitjançant un lloc web, etc.), la recerca i la implantació d’instruments per gestionar la feina i per facilitar-ne una gestió més àgil (la informatització de l’arxiu, una base de dades bibliogràfica, etc.) o l’elaboració d’un pla de qualitat.

Així mateix, preveu la coordinació de les actuacions relacionades amb la revisió dels texts que genera aquest òrgan, com la correcció dels documents administratius, la correcció i la traducció dels dictàmens i la preparació de les publicacions dirigides a difondre la doctrina o el funcionament de la institució, i impliquen una dedicació especial, atesos el volum de documentació i la transcendència dels texts jurídics que es generen. Tots aquests canvis en l’activitat administrativa han representat alhora modificacions en l’organització i el funcionament de la institució.

Actualment, l’únic personal propi de qui disposa aquesta institució són els lletrats i les lletrades. En conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat, es fa necessari que els empleats públics que hi treballen siguin considerats personal propi, amb un estatut específic coherent amb el rang estatutari de la institució, que té encomanada la funció d’alt assessorament jurídic.

Per això, amb aquesta Llei, es creen nous cossos propis de la institució, integrats pel personal funcionari de carrera o interí, i se’n regula el règim d’adscripció i integració.

Debat-Intervencions

Al debat plenari d’avui, al torn de fixació de posicions de cadascun dels grups parlamentaris, han intervingut Antònia Perelló (Popular), Carlos Saura (Podem), Gabriel Barceló (MÉSxMallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉSxMenorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Vicenç Thomàs (Socialista).

Votacions

Exhaurides les intervencions, s’ha procedit a la votació del projecte de llei, la qual ha estat aprovada per 51 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Gijón, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, El Pi, Podem, Socialista i Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...
Documents