Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció de Ciutadans relativa a la política cultural del Govern

27 de febrero de 2018

El Ple insta el Govern a promoure una política cultural inclusiva amb incentius fiscals, facilitar l'accés als fons europeus i crear una finestreta única. 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat cinc dels sis punts d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos), relativa a la política cultural del Govern. L’únic punt que ha estat rebutjat per la majoria de la cambra (punt 4) pretenia triplicar, com a mínim la partida d’IB3 destinada a produccions o coproduccions audiovisuals. En aquest punt no s’ha acceptat una esmena que proposa fer-ho “sempre que sigui possible”. La resta dels punts de la Proposició no de llei han estat aprovats.

La iniciativa, defensada pel parlamentari Xavier Pericay, pretenia l’aprovació dels punts següents:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:

  1. Promoure i dur a terme una política cultural inclusiva, això és, una política pública que tengui en compte totes les manifestacions culturals que es donen a les Illes Balears, sense discriminar-ne cap, ja sigui per raó de gènere cultural, de llengua d’expressió o d’orientació ideològica. Aprovat per unanimitat.
  2. Garantir que les ajudes i subvencions que atorgui aquest govern a qualsevol sector cultural s’atenguin als criteris exposats en el punt 1, incloent-hi les ajudes i subvencions destinades als mitjans de comunicació. Aprovat per 55 vots a favor i 1 vot en contra (Mixt-Seijas).
  3. Facilitar a les indústries culturals l’accés als fons europeus. Aprovat per unanimitat.
  4. Triplicar, com a mínim, en el pressupost de 2019 la partida d’IB3 destinada a produccions o coproduccions audiovisuals. Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 24 a vots favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Ciudadanos, El Pi) i 1 abtenció (Mixt-Huertas).
  5. Promoure una política d’incentius fiscals per a les empreses culturals de les Illes Balears. Aprovat per 55 vots a favor i 1 vot en contra (Mixt-Seijas).
  6. Crear una finestreta única, a través del nounat Institut d’Indústries Culturals, per reduir tant com sigui possible els tràmits administratius deguts a l’actual diversitat competencial entre administracions. Aprovat per unanimitat.

Intervencions

Els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears han formulat una esmena d’addició, la qual no ha estat acceptada. La modificació ha estat defensada pels parlamentaris: Elena Baquero (Socialista), David Abril (MÉS per Mallorca) i Salvador Aguilera (Podem Illes Balears). Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Sara Ramón (Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca).

Més informació ...
Documents