Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa en defensa del sistema públic de pensions

27 de febrero de 2018

Durant la sessió del Ple del Parlament celebrada avui matí s’ha aprovat una Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la defensa del sistema públic de pensions. Tots els punts de la iniciativa han estat finalment aprovats, amb la incorporació d’algunes esmenes transaccionades de la diputada Xelo Huertas i del Grup Socialista, amb la següent redacció:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a modificar l'estructura productiva del nostre país i avançar en una legislació laboral que elimini la precarietat i disminueixi l'atur al nostre país, incrementant, així, les cotitzacions socials que permetin la viabilitat del sistema de pensions.

Aprovat per unanimitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions tornant a la vigència del topall que es pot gastar cada any de la guardiola, suspès el 2012, i la introducció del finançament per via impositiva sobre la base d'un sistema tributari progressiu i a incrementar els ingressos del sistema: a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats a completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions. b) Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. 

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 19 en contra (Popular i Mixt-Gijón) i 5 abstencions (Mixt-Ciudadanos i El Pi). Amb esmena transaccionada de Grup Socialista incorporada. 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta els grups parlamentaris amb representació estatal a dur la proposta de tornar l’edat de jubilació als 65 anys a la Comissió del Pacte de Toledo així com a facilitar l’accés als autònoms i fer possible la jubilació anticipada en bones condicions i sense descomptes per aquelles persones que hagin cotitzat més de 40 anys.

Aprovat per 32 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 24 abstencions (Mixt-Gijón, Mixt-Ciudadanos, El Pi i Popular). Amb esmenes transaccionades dels Grups Socialista i Mixt-Huertas incorporades. 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a revisar amb criteris d'igualtat de gènere el llistat de treballs de naturalesa penosa que puguin acollir-se a la jubilació anticipada, com és el cas de les cambreres de pis.

Aprovat per unanimitat. 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal que posi en marxa mecanismes que puguin compensar el fet que determinades comunitats autònomes, com Balears, tenguin les pensions més baixes de tot l'Estat, revalorant les pensions no contributives i les pensions més baixes.

Aprovat per 54 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Ciudadanos)

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a:

-tornar al consens en matèria de jubilació derogant la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sosstenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social

- Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l’actualització de les mateixes conforme a l’IPC.

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, El Pi i Socialista), 19 en contra (Mixt-Gijón i Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans). Amb esmena transaccionada del Grup Socialista incorporada.

6bis.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere).

  1. Aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral amb la finalitat d’eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.
  2. Incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones

Aprovat per 37 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciudadanos, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, El Pi i Socialista), 19 abstencions (Mixt-Gijón i Popular). Amb esmena transaccionada del Grup Socialista incorporada. 

7 .- El Parlament de les Illes Balears insta el govern estatal a establir que cap pensió, tant de caràcter contributiu com no contributiu, s’estableixi per un import inferior al llindar de pobresa calculat a partir de paràmetres objectius com pot ser l’Índex Eurostat o de l’Institut Nacional d’Estadística.

Aprovat per 37 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciudadanos, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, El Pi i Socialista) i 19 vots en contra (Mixt-Gijón i Popular). Esmena de la diputada Xelo Huertas incorporada.

Debat / Intervencions

Per defensar el contingut de la Proposició no de llei han intervingut els parlamentaris Carlos Saura (Podem), Antoni Reus (MÉSxMallorca) i Patricia Font (MÉSxMenorca). A la iniciativa els grups parlamentaris han presentat vuit esmenes. En defensa de les dues esmenes del Grup Mixt ha intervingut Xelo Huertas; per altres dues del Grup Popular ho ha fet Santiago Tadeo i, finalment, per defensar les quatre del Grup Socialista s’ha manifestat Enric Casanova. Al torn de fixació de posicions ha intervingut el diputat Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i la diputada Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos).

Més informació ...