Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una iniciativa relativa a estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família de les Illes Balears

13 de marzo de 2018

Presentada per diputada Xelo Huertas com a Proposició no de llei

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per majoria de vots una Proposició no de llei presentada per la diputada Xelo Huertas (Mixt) relativa a l’estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família de les Illes Balears. La iniciativa pretenia l’acord dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear, mitjançant l'oficina de Defensa dels Drets del Menor, a escometre les reformes normatives necessàries per millorar i impulsar millores en els serveis de Menors i Família de la nostra comunitat d'acord amb els consells insulars i dotant-los de recursos suficients per fer-ho.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta que, per tal de reduir l'alarma social, la creixent informació que posa en qüestió l'eficàcia dels serveis i que porta que socialment es qüestioni el treball dels tècnics que d'aquesta manera es veuen en el punt de mora i les sospites de col·lectius, el Govern de les Illes Balears procedeixi a investigar els procediments d'adopció, tutela i intervenció en l'àmbit familiar a la nostra comunitat dels darrers decennis per tal de reduir l'alarma social generada i en el seu cas demanar les responsabilitats pertinents.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta que aquesta investigació dels procediments de tutela, adopció i intervenció dels servei de Menors i Família es faci per una comissió mixta de tècnics psicosocials on participin també persones alienes a la nostra comunitat autònoma i en tots els casos de reconegut prestigi. Les conclusions de la investigació haurien d'explicar, entre d'altres:
  • Anàlisi de la correcció dels procediments aplicats els últims decennis.
  • Depuració de responsabilitats si n'era el cas.
  • Avaluació dels resultats de les intervencions a llarg termini.
  • Auditoria econòmica dels serveis.
  • Propostes d'actuació organitzativa i procedimental dels serveis de Menors i Família amb el compromís ferm del Govern de les Illes Balears d'implementar les fites recomanades.
  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern (Oficina de Defensa dels Drets del Menor) a elaborar, en el termini de quatre mesos, un protocol d'actuació perquè els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (IMAS) el facin servir per fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest protocol hi ha de constar: la història familiar; la derivació i la discussió del cas amb els equips d'atenció primària; el nombre d'entrevistes fetes; les persones a les quals s'ha entrevistat, amb data de les entrevistes, els motius del desemparament i si existeix família extensa que se'n faci càrrec; els factors de risc i les proves aportades; la proposta d'actuació i, en els casos de desemparament, el règim de visites.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris han intervingut Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Conxa Obrador (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 30 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 4 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas) i 22 abstencions (Popular, Mixt-Gijón, El Pi).

Punt 2.- Rebutjat per 50 vots en contra (Mixt-Gijón, Popular, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 5 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Punt 3.- Rebutjat per 52 vots en contra (Mixt-Gijón, Popular, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 4 a favor ((Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Punt 4.- Rebutjat per 50 vots en contra (Mixt-Gijón, Popular, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 4 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Més informació ...