Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una Proposició relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies

13 de marzo de 2018

La iniciativa l’ha exercida el Grup Parlamentari MÉS per Menorca i s'ha aprovat amb la incorporació d'esmenes del Grup Socialista.

El Ple del Parlament ha aprovat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Josep Castells ha quedat aprovada amb la incorporació de les dues esmenes transaccionades del Grup Socialista i amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears:

  1. Insta el Govern de les Illes Balears a incloure de forma explícita dins de les propostes per a un nou Règim Especial de les Illes Balears, la compensació de la totalitat dels costos del tranport interinsular de mercaderies, tant per via aèria com marítima, i sense exclusions de cap matèria primera ni manufactura. 
  2. Insta el Govern de les Illes Balears a reclamar davant el Govern de l'Estat, amb independència de les actuals negociacions sobre un Règim Especial de les Illes Balears, el desplegament reglamentari de la compensació dels costos de transport interinsular de mercaderies, tant per via aèria com marítima, tal com preveu l'article 7 de la Llei 30 /1998. Aquest desplegament s'hauria de dur a terme aprofitant la revisió actualment en curs del Reial Decreet 1034/1999 sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les illes Balears.
  3. Insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la viabilitat de reclamar jurisdiccionalment conjuntament amb el sector empresarial per la inactivitat del Govern de l'Estat en matèria de compensació al transport interinsular de mercaderies, particularment, i de forma no excloent, per alguna d'aquestes dues vies:

- Contenciosoadministrativa, per inactivitat de l'administració, prevista a l'article 25.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

- Conflicte negatiu de competència davant del Tribunal Constitucional, previst als articles 68 i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

Intervencions

El diputat Damià Borràs del Grup Parlamentari Socialista ha defensat les tres esmenes presentades pel seu grup. Al torn de fixació de posicions han intervingut Antoni Camps (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Montserrat Seijas (Mixt).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat amb esmena transaccionada incorporada (2550/18) per unanimitat.

Punt 2.- Aprovat amb esmena transaccionada incorporada (2252/18) per 37 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El Pi, Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Socialista) i 20 abstencions (Mixt-Gijón, Popular)

Punt 3.- Aprovat amb modificació in voce del grup proposant per 37 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El Pi, Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Socialista) i 20 vots en contra (Mixt-Gijón, Popular) 

Més informació ...