Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a prendre les mesures adequades per reduir la sinistralitat laboral

20 de marzo de 2018

El Plenari ha aprovat per unanimitat una moció del Grup Popular relativa a la sinistralitat laboral a les Illes Balears

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, s’ha procedit al debat i votació d’una moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern en relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears. La iniciativa, defensada pel diputat Santiago Tadeo, han estat aprovada per unanimitat amb la incorporació de dues esmenes de la diputada Monsterrat Seijas del Grup Parlamentari Mixt.

  1. Havent transcorregut més de dos anys des de l’aprovació per part del Consell de Salut Laboral de l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a analitzar els resultats de les mesures que s'hi inclouen, així com també a incloure les mesures correctores adients per tal de disminuir la sinistralitat laboral a les Illes.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el pressupost, per al present any 2018, en la quantia necessària per poder dur a terme les mesures correctores adients a què fa referència el punt anterior.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en el pressupost de 2019 s’incrementin els recursos destinats a la salut i la prevenció de riscos laborals i que aquest increment no sigui inferior a l’increment que tinguin els pressuposts.
  4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears a analitzar amb cada un dels consells insulars conjuntament amb el sindicats i amb els agents econòmics i socials la sinistralitat laboral de cada illa i a prendre les mesures adequades per a la seva reducció. (Amb esmena de Montserrat Seijas transaccionada).
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a publicar a la pagina web de l’Observatori de Treball, de la Direcció General d’Ocupació i Economia, les dades de sinistralitat laboral comparades amb les altres comunitats autònomes, així com també desgranades per illes i sector laboral. (Amb esmena de Montserrat Seijas)
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en el primer trimestre de l’any 2019, abans de finalitzar la present legislatura, presenti al Parlament els resultats fins a la data de l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 que va ser aprovada el 2015.

 

Esmenes

La diputada Montserrat Seijas del Grup Parlamentari Mixt ha presentat i defensat sis esmenes, les quals han estat acceptades la 2083/18 i transaccionada la 2904/18. La resta de les esmenes han estat rebutjades.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Carlos Saura (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanova (Socialista).