Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una iniciativa del Grup Popular relativa a les interconnexions del Pla Hidrològic

27 de marzo de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a les interconnexions del Pla Hidrològic. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Miquel Vidal, proposava arribar a l’acord següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar els projectes de les interconnexions de les infraestructures previstes per a l'illa de Mallorca en el Pla hidrològic de les Illes Balears i que es relacionen a continuació:

a) Conducció Deià-Sóller.

b) Conducció Palmanyola-Valldemossa.

c) Dipòsit de S'Estremera.

d) Conducció Sa Cabaneta-Pòrtol.

e) Conducció Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor de la Vall-Selva.

f) Conducció Consell-Algaida.

g) Conducció Sa Pobla-Búger-Campanet.

h) Conducció Petra-Manacor.

i) Conducció a zona costera de Santa Margalida.

j) Prolongació de les conduccions de Manacor i Porreres als nuclis urbans dels municipis de Son Servera-Sant Llorenç-Manacor-Felanitx-Santanyí-Ses Salines-Campos.

k) Dipòsits de regulació per a millora del subministrament d'aigua en alta als municipis de la badia de Palma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar el projecte de la interconnexió Maria de la Salut-Petra contemplat en el Pla hidrològic de les Illes Balears, el projecte del qual ja està elaborat.

Intervencions

El diputat del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David Martínez, ha defensat una esmena d’addició d’un punt nou a la moció amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar diligentment en el tancament de pous il·legals i a investigar les accions en aquest assumpte dutes a terme a l’anterior legislatura.

L’esmena no ha estat acceptada pel grup proposant al no haver-se acceptat cap transacció a la mateixa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Sílvia Limones (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació conjunta de tota la iniciativa essent REBUTJADA per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista) i 25 a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans i El Pi)