Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears

27 de marzo de 2018

La majoria dels articles han estat aprovats amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris.

El Parlament ha aprovat avui amb un ampli consens amb la major part dels articles la Proposició de Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha estat exercida conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i el seu dictamen s’ha elaborat en el si de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament.

Debat

El debat s’ha encetat amb la defensa de les esmenes que, havent estat debatudes en ponència i en comissió, no han estat incorporades al dictamen i s’han volgut mantenir “vives” per al debat plenari. Amb aquesta finalitat han intervingut Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Juan Manuel Lafuente (Popular) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

En contra de les esmenes defensades i en favor de la Proposició de llei, s’han expressat Laura Camargo (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca), Xelo Huertas (Mixt) i Sílvia Cano (Socialista).

Cap de les esmenes mantingudes al plenari no ha estat aprovada, a excepció de la núm. 8692/17 del Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans), relativa a l'article 29, la qual ha estat transaccionada, en el sentit de no incloure a l'esmena l'educació primària.

Contingut de la llei.

La llei s’estructura en sis títol i s’articula en quatre eixos principals: el dret a la veritat, el dret a la memòria democràtica, el dret a la reparació i reconeixement de les víctimes i les garanties de no-repetició.

La llei té per objecte una quàdruple finalitat: “l’establiment de polítiques públiques de memòria democràtica, és a dir, totes aquelles polítiques per garantir la reparació d’aquelles persones, grups i col·lectius que varen patir repressió durant la guerra civil i la dictadura franquista, i per reconèixer la contribució de totes aquelles persones, grups i col·lectius que des de diferents ideologies han contribuït a la democràcia”. També “vetllar pel coneixement i la difusió de la història de les Illes Balears durant la II República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la Transició i l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia l’any 1983, com a llegat cultural de les Illes Balears”; “garantir que els espais de convivència siguin espais per a la cultura democràtica i la concòrdia, així com reconèixer la tasca de les entitats memorialistes per restituir la memòria de les víctimes i reclamar justícia”; i, finalment, “rebutjar i impedir qualsevol manifestació que suposi un reconeixement del franquisme o una exaltació de la sublevació, la Dictadura franquista o el mateix dictador.”

Més informació ...