Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una iniciativa relativa a l'assistència sanitària a Cala d'Or

27 de marzo de 2018

Després d'haver-se debatut a la Comissió de Salut el passat 28 de febrer i d'haver-se produït un triple empat, la iniciativa ha estat finalment rebutjada pel plenari.

El cinquè punt de l'ordre del dia de la sessió plenària ha correspost a la votació de la Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d´Or. Aquesta iniciativa fou defensada pel diputat Miquel Vidal a la sessió de la Comissió de Salut de dia 28 de febrer i, atès el triple empat a la votació que es produí, el Ple del Parlament l'ha sotmès novament a votació, essent rebutjada per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem, Socialista) i 27 a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El Pi, Popular).

La iniciativa rebutjada pretenia acordar el punt següent: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar una adequada assistència sanitària als habitants de Cala d’Or convertint la Unitat Bàsica de Salut en un PAC amb assistència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Així mateix insta el Govern a dotar aquest centre d’una ambulància de Suport Vital Bàsic per donar cobertura a aquest indret.