Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a tenir especial cura amb les decisions que afectin el personal de S'Estel

10 d'abril de 2018

La moció aprovada del Grup Popular també insta el Govern de l’estat a constituir una comissió de treball per estudiar la idoneïtat que a centres socioeducatius per a menors amb mesures judicials hi puguin conviure joves fins als 21 anys. 

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política del Govern pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel.

De la iniciativa originària que constava de quatre punts i que ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández, s’han aprovat dos punts, amb el resultat següent:

1.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini màxim de sis mesos, un pla de centres, serveis i programes de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel adaptat als perfils dels menors infractors.

REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 24 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a habilitar el pressupost que sigui necessari per fer efectiu aquest pla.

REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 24 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tenir especial cura amb les decisions que afectin el personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.

APROVAT per unanimitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a constituir una comissió de treball conjuntament amb les comunitats autònomes per tal d'estudiar les possibles millores i adaptacions a les noves realitats de tots els aspectes de competència estatal que afectin la responsabilitat penal del menor, i valorar especialment la idoneïtat que a centres socioeducatius per a menors amb mesures judicials hi puguin conviure joves fins als 21 anys.

APROVAT amb esmena de MÉSxMallorca i Socialista transaccionada per 54 vots a favor i 1 vot en contra (Mixt-Huertas).

Intervencions

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista han presentat conjuntament tres esmenes als punts 1, 2 i 4 de la iniciativa, les quals han estat defensades des de la tribuna pels diputats Gabriel Barceló i Jaume Garau. Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant a excepció de la relativa al punt número 4, que ha estat transaccionada i incorporada a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca).

Més informació ...
Documents