Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament reclama al Govern d'Espanya més pressupost per a la lluita contra la violència de gènere

10 d'abril de 2018

Entre altres punts acordats, també demana aprovar les lleis d’igualtat retributiva i laboral per tal de reduir l'escletxa salarial i altres discriminacions laborals per raó de gènere.

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a l’impuls de l’agenda feminista. La iniciativa, que ha estat defensada per les parlamentàries Silvia Cano (Socialista), Laura Camargo (Podem), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca) i Patricia Font (MÉSxMenorca), ha estat APROVADA per unanimitat de tots els punts, a excepció del primer:

1.- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern d’Espanya que doti pressupostàriament el Pacte contra la Violència de Gènere amb data 1 d'abril i traslladi a les comunitats autònomes els doblers corresponents per reforçar la prevenció de la violència entre el jovent i atendre millor les víctimes i els seus infants.

APROVAT per 38 vots a favor i 19 abstencions.

2.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern d’Espanya aprovar les lleis d’igualtat retributiva i laboral per garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte, per tal de reduir l'escletxa salarial i altres discriminacions laborals per raó de gènere.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la planificació i el desenvolupament d’actuacions de la inspecció de treball, posant especial èmfasi en la comprovació de convenis per evitar discriminacions i en la prevenció de riscos des de la perspectiva de gènere, especialment durant l’embaràs, especialment pel que fa a les discriminacions laborals de gènere, sobretot, durant l'embaràs, i a acompanyar els agents socials en la introducció de la perspectiva de gènere en els convenis col·lectius.

4.- El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears a tornar a impulsar la convocatòria d’ajudes per a plans d’igualtat, per a fomentar els plans d’igualtat entre les empreses que no estan obligades per llei.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un registre de plans d’igualtat per fomentar les bones pràctiques entre les empreses de les nostres illes.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el més aviat possible el traspàs de competències en matèria de polítiques de gènere als consells insulars.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, a efectes que les polítiques antidiscriminatòries per raó de sexe i gènere arribin a tots els àmbits de les Illes Balears.

APROVATS per unanimitat.

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha formulat una esmena de modificació del primer punt, que ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández i que no ha estat acceptada pels grups proposants de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos) i Montserrat Seijas (Mixt).

Més informació ...