Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració una iniciativa per modificar la Llei estatal de suport als emprenedors

17 d'abril de 2018

Està encaminada a donar suport als entrenadors, esportistes i professionals que de manera altruista i voluntària treballen a l’esport base.

S’ha sol·licitat la tramitació directa i en lectura única. Si s'aprova, la iniciativa legislativa es remetrà al Congrés dels Diputats per al seu debat i votació.

El Ple del Parlament ha pres en consideració per assentiment de tots els grups parlamentaris una Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. La iniciativa legislativa de modificació d’aquesta llei estatal ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i les diputades Silvia Tur i Montserrat Seijas del Grup Parlamentari Mixt. La iniciativa proposa la modificació de la Disposició Addicional setzena de l'esmentada llei estatal que quedaria redactada de la manera següent:

a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les comunitats autònomes, amb participació de les federacions esportives nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordaran un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

b) Aquest Pla de Suport Econòmic i Millora de l’Esport Base, contindrà i proposarà les alternatives necessàries, per regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació econòmica que reben per les despeses que els ocasiona l'activitat desenvolupada, de cap manera se poden considerar com a salari. L'esmentat pla també haurà de contemplar la formació específica adequada dels voluntaris per a poder desenvolupar les seves tasques.

c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de seguretat social a l'efecte de que les quantitats pagades en compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat social determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i a els que es pugui adjudicar una presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en les seves actuacions apliquin aquests criteris.

d) El Govern impulsarà un règim especial i els canvis normatius en matèria fiscal -impost de societats i IVA necessaris per trobar l'equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari. Disposició Transitòria única Règim transitori Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta llei. Disposició derogatòria única Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present Llei. Disposició Final Entrada en vigor Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que sigui aprovada després de la publicació al BOE de la modificació de la llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

També planteja tres disposicions, una transitòria, una derogatòria i una final que marcaria l’entrada en vigor.

Disposició Transitòria única

Règim transitori

Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta llei.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present Llei.

Disposició Final

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que sigui aprovada després de la publicació al BOE de la modificació de la llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Intervencions

En primer lloc han intervingut els parlamentaris presentants de la iniciativa: Nel Martí (MÉS per Menorca), Enric Casanova (Socialista), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Monserrat Seijas (Mixt).

En torn a favor de la proposta ha intervingut Sara Ramón (Popular), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

S’ha sol·licitat la tramitació directa i en lectura única. Si s'aprova, la iniciativa legislativa es remetrà al Congrés dels Diputats per al seu debat i votació.