Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta a estudiar la possibilitat de dotar la Unitat d'Emergències (UME) a les Illes Balears de forma permanent

24 d'abril de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a la Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears. La iniciativa, després d’haver estat defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente, ha estat aprovada amb el següent resultat:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa per tal que la UME compti a les Illes Balears amb les infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i efectiu.

APROVAT per 37 vots a favor (Popular, Socialista, El Pi, Mixt-Cs, Mixt-Gijón), 11 en contra (MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas) i 8 abstencions (Podem)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la possibilitat de dotar d'una unitat efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent.

APROVAT per 37 vots a favor (Popular, Socialista, El Pi, Mixt-Cs, Mixt-Gijón), 11 en contra (MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas) i 8 abstencions (Podem)

Intervencions

Han presentat esmenes a la Proposició els grups parlamentaris MÉS per Menorca (2), Podem Illes Balears (1) i Socialista (1), les quals han estat defensades pels diputats Nel Martí, Carlos Saura i Isabel Oliver.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi- Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos).

Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, no han estat incorporades a la votació final. 

Més informació ...