Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa a la defensa al dret a l'habitatge

24 d'abril de 2018

El Ple del Parlament també ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, aquesta registrada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al compliment d’Espanya al dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l’habitatge. La iniciativa, després d’haver estat defensada pel diputat Aitor Morrás, ha estat aprovada amb la incorporació de 6 esmenes d’addició de nous punts, amb el següent resultat:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a:

1.- Complir amb les seves obligacions internacionals per garantir el dret a un habitatge adequat, portant a terme el desenvolupament legislatiu i augmentant les partides pressupostàries necessàries per fer efectives les recomanacions vinculants de la Comunicació Núm. 5/2015, que inclou el dictamen aprovat pel Comitè DESC al 61 període de sessions (29 de maig a 23 de juny de 2017).

APROVAT per 56 vots a favor (Unanimitat)

2.- Adoptar mesures legislatives i/o administratives pertinents per garantir que en els processos judicials de desallotjaments d'inquilins, els demandats puguin oposar-se o presentar un recurs per tal que el jutge pugui avaluar les situacions de vulnerabilitat i accés a l'habitatge de les famílies demandades.

APROVAT per 33 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i  24 abstencions (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, PI, Popular)

3.- Especialment s'insta el Govern a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, i la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans per tal de garantir els drets a la tutela judicial efectiva i la prohibició de desallotjament sense alternativa d'habitatge.

APROVAT per 32 vots a favor (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 3 en contra (PI) i  22 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Popular)

4.- Complir amb les disposicions contingudes en l'Observació General núm. 7 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides i la Convenció sobre els Drets de l'Infant, amb la finalitat de prohibir i paralitzar immediatament tots els desnonaments a persones i famílies en el seu primer i únic habitatge i sense alternativa d'habitatge.

APROVAT per 34 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Cs, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 3 en contra (PI) i 20 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Popular)

5.- Adoptar els mecanismes administratius per lluitar en contra de l'acaparament d'habitatges en mans de grans societats o entitats tenidores d'habitatge. Així mateix s'insta a adoptar mesures legislatives per obligar els grans tenidors d'habitatge a cedir els seus habitatges buits a les administracions públiques competents, per fer front a la situació d'emergència social de les persones o famílies en risc d'exclusió.

APROVAT per 33 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) 21 en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Popular) i  3 abstencions (PI)

6.- Promoure els acords amb la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària S.A. (SAREB) i les entitats bancàries, per a la cessió dels seus habitatges buits a les administracions autonòmiques i locals, amb l'objecte de destinar-les al lloguer social.

APROVAT per 56 vots a favor (Unanimitat)

7.- Establir mecanismes de control que obliguin els grans tenidors d'habitatge d'Espanya a garantir el lloguer social a favor de famílies en situació de vulnerabilitat que no comprometin els ingressos ponderats de la unitat familiar.

APROVAT per 36 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 21 en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Cs i Popular)

8.- Dins de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) establir una línia de crèdit destinada a finançar la construcció o rehabilitació d'habitatges amb destinació al lloguer.

APROVAT per 57 vots a favor (Unanimitat)

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya que incrementi  de manera substantiva les partides destinades al Pla d’Habitatge Estatal, to comprometent el pagament del 100% dels programes i sense que les partides estatals puguin ser en cap cas inferiors (per a les Illes Balears) al màxim de les actualment compromeses de manera condicionada.

APROVAT per 37 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 19 en contra (Mixt-Gijón i Popular)

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya que, a efectes del Pla d’Habitatge Estatal, les inversions dels governs autonòmics en matèria d’habitatge de lloguer computin a l’hora de valorar de manera percentual la seva participació econòmica en els programes.

APROVAT per 57 vots a favor (Unanimitat)

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya que (pel que fa a la construcció de nous habitatges públics) el Pla d’Habitatge Estatal sigui destinat a habitatges de lloguer i no de venda i que, en tot cas, siguin les Comunitats Autònomes les que, per al seu àmbit territorial, puguin determinar aquests criteris.

APROVAT per 38 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 19 abstencions (Mixt-Gijón, i Popular)

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a incorporar en els criteris per a la distribució territorial de les partides del Pla d’Habitatge Estatal destinades a ajuts al lloguer (endemés dels actuals vinculats a la població resident a les distintes Comunitats Autònomes), l’índex de preus de lloguer en els respectius mercats immobiliaris, així com les diferents realitats socials i econòmiques de les Comunitats Autònomes, per tal d’afavorir l’accés o el manteniment de l’habitatge de lloguer amb equitat a tot el territori a les ciutadanes i ciutadans i, de manera especial, a aquelles persones en especial situació de dificultat.

APROVAT per 57 vots a favor (Unanimitat)

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a revisar els criteris per accedir als ajuts per a l’adquisició d’habitatges per a menors de 35 anys del Pla d’Habitatge Estatal per tal d’adaptar-los a les distintes realitats socials i econòmiques de les Comunitats Autònomes.

APROVAT per 57 vots a favor (Unanimitat)

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a incorporar a la normativa bàsica estatal sobre habitatge (tot superant el pertinaç i recurrent ús del recurs d’impugnació competencial de les normatives autonòmiques en matèria d’habitatge, tot al·ludint a raons de manteniment d’unitat de mercat) les mesures vinculades a donar resposta a les peremptòries necessitats socials en matèria d’habitatge incorporades al projecte de llei d’habitatge en tramitació al Parlament de les Illes Balears, i de manera especial a aquelles que fan referència a la cessió d’habitatges desocupats i d’acord també a la jurisprudència sobre la qüestió establerta últimament pel Tribunal Constitucional.

APROVAT per 36 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 21 en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Cs i Popular)

Intervencions

Conjuntament han presentat set esmenes a la Proposició els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, les quals han estat defensades pels diputats Damià Borràs, Joana Aina Campomar i Patricia Font.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Sandra Fernández (Popular), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Montserrat Seijas (Mixt).

Totes les esmenes formulades han estat acceptades pel grup proposant de la iniciativa, excepte la que proposava la modificació del punt núm. 6, al no haver-se acceptat una transacció.

Més informació ...