Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una MociĆ³ relativa a l'Hospital de Cas Serres d'Eivissa

2 de mayo de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una Moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la problemàtica de l’Hospital Residència Cas Serres a Eivissa. La iniciativa, després d’haver estat defensada pel diputat Vicent Serra, ha estat aprovada amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears, atès l'històric de precedents administratius de concessions d'acreditacions d'hospital al HRACS, insta el Govern de les Illes Balears a la suspensió d'ofici de la Resolució de la Directora General d'Acreditació Docència i Recerca en Salut, de 2 de març del 2018, que declara l'extinció de l'autorització de funcionament de l'Hospital Residencia Assistida de Cas Serres d'Eivissa com Centre Hospitalari, la denegació de la seva renovació i la baixa corresponent en el Registre de Centres Sanitaris (Amb esmena de modificació incorporada de Podem Illes Balears)

Aprovat per 55 vots a favor (Unanimitat)

2.- Sense perjudici d’allò que pugui resultar de la tramitació de la Proposició de Llei RGE núm.3676/18, relativa a Modificació Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari PODEM, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar amb urgència les modificacions normatives necessàries que eliminin les traves que impedeixen el funcionament com hospital autoritzat de centres com l’Hospital Residència Assistida Cas Serres. (Amb esmena de modificació presentada pels grups parlamentaris Socialista, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem Illes Balears)

Aprovat per 55 vots a favor (Unanimitat)

3.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a l’activitat de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres i a les seves treballadores i treballadors per la seva feina diària i per l’oposició a la resolució descrita.

Aprovat per 55 vots a favor (Unanimitat)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als acords que l'insten a dialogar i planificar amb el Consell Insular d'Eivissa i amb el Consell Insular de Formentera, així com amb els ajuntaments, l'assistència sanitària i sociosanitària en l'àmbit de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Amb esmena de modificació incorporada de Gent per Formentera)

Aprovat per 55 vots a favor (Unanimitat)

5.- El Parlament de les Illes Balears acorda que la Proposició de Llei de RGE núm. 3676/2018 presentada per urgència pel Grup Parlamentari Podem es tramiti amb la màxima celeritat possible en tots els tràmits parlamentaris, inclosa la Comissió de Salut, per tal que estigui en disposició de ser-hi debatuda al ple no més tard de juny de 2018 (Esmena d’addició de Podem Illes Balears)

Aprovat per 35 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El PI, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas i Podem), 14 abstencions (Socialista, MÉSxMallorca i MÉSxMenorca) i 5 en contra

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a explicar els motius pel retard en l'adjudicació de l'obra de reforma de l'edifici J de serveis sociosanitaris de can Misses, i a accelerar les actuacions necessàries per fer que la seva posada en funcionament sigui una realitat dins l'any 2019 (Esmena d’addició de Gent per Formentera)

Aprovat per 54 vots a favor (Unanimitat)

 

Intervencions

Han presentat esmenes a la Moció els grups parlamentaris Podem Illes Balears (2), Mixt-Gent per Formentera (3), Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Mallorca, les quals han estat defensades pels diputats Aitor Morrás, Xico Tarrès, Josep Ferrà i Patrícia Font.

Han fixat la posició dels seus grups els parlamentaris Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), Xelo Huertas (Mixt) i Maria Antònia Sureda (El Pi- Proposta per les Illes Balears)

El grup proposant ha acceptat cinc de les esmenes, que han estat incorporades al text definitiu final.