Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a executar els plans de gestió dels LICs marins i a redactar i executar tots els projectes per conservar la posidònia oceànica

8 de mayo de 2018

Aquest ha estat l’únic punt aprovat d’una moció del Grup Popular relativa a la protecció de la posidònia, a causa de l'acceptació d’una esmena del Grup El Pi.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en relació amb la protecció de la posidònia.

Dels vuit punts originaris tots ells han estat rebutjats per la majoria de la cambra, a excepció d’una esmena del Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears que ha estat incorporada com a nou punt de la moció i que fa que “El Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a executar els plans de gestió dels LICs marins de la nostra comunitat, així com a la redacció i execució de tots els projectes adients per a la conservació de la posidònia oceànica.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada popular Margaret Mercadal, un cop debatuda ha estat sotmesa a la votació de la cambra, amb el resultat següent: 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es reuneixi amb el sector nàutic i altres entitats implicades, escolti les seves reivindicacions, i tracti de consensuar un esborrany entre totes les parts.

Rebutjat per 27 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El PI, Popular)  i 31 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que no aprovi el decret fins que no disposi dels informes tècnics sobre la zonificació d’àrees de posidònia, així com també d’un informe complet de totes les amenaces de la posidònia.

Rebutjat per 22 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Popular), 33 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el fondeig en arena sigui lliure i gratuït, tret en les zones que, per raons tècnicament provades sigui necessària la seva regulació.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El PI, Popular)  i 32 en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el futur decret reguli altres perills que amenacen la posidònia, com els abocaments de depuradores i dessaladores, amb les seves corresponents mesures correctores i sistemes de control.

Rebutjat per 23 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, Popular), 32 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el futur decret tracti totes les amenaces per igual, independentment del seu origen ja sigui privat o de titularitat pública.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El PI, Popular)  i 32 en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es tinguin en compte totes les consideracions particulars del dictamen emès pel Consell Econòmic i Social.

Rebutjat per 23 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, Popular), 32 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que els ingressos provinents de l’impost turístic sostenible majoritàriament siguin destinats a la millora de depuradores, emissaris i dessaladores de les Illes Balears.

Rebutjat per 22 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Popular) i 36 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es continuïn realitzant les accions d’assessorament i informació iniciades la passada legislatura i concretament:

a) Que es realitzi una difusió gratuïta de la cartografia per adaptar els GPS de les embarcacions recreatives informant de les zones on està prohibit el fondeig.

b) Que existeixi una senyalització mitjançant boies a les zones prohibides.

c) Que es realitzi una campanya d'informació en tots els clubs nàutics i ports esportius de les Illes Balears.

Rebutjat per 22 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Popular), 33 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI).

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar els plans de gestió dels LICS marins de la nostra comunitat, així com a la redacció i execució de tots els projectes adients per a la conservació de la posidònia oceànica

Aprovat per 46 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El PI, MÉSxMallorca, Socialista, Popular) i 17 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, Podem)

(Nou punt que prové d’una esmena reconvertida d’addició del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears)

Intervencions

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat cinc esmenes i, conjuntament, els grups parlamentaris Mixt (GentxFormentera), Podem Illes Balears i MÉS per Menorca han presentat vuit esmenes. Per defensar-les han intervingut des de la tribuna d’oradors de l’hemicicle Jaume Font (El Pi), Sílvia Tur (Mixt-GxF), Salvador Aguilera (Podem) i Patricia Font (MÉSxMenorca). Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant, a excepció d’una d’El Pi, que ha estat reconvertida en un nou punt de la moció (RGE 4.924/2018)

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), Josep Ferrà (MÉSxMallorca) i Silvia Limones (Socialista).