Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament demana al Govern d'Espanya la recuperació de la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària

8 de mayo de 2018

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa al Dia Mundial de la Salut.

La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Vicenç Thomàs, ha estat aprovada per la majoria dels vots de la cambra amb el resultat següent: 

A.- Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les mesures necessàries per a la recuperació de la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària, mitjançant:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la derogació del RDL 16/2012, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Aprovat per 32 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 20 en contra (Mixt-Gijón, Popular) i 2 abstencions (Mixt-Cs)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la retirada de tots els recursos davant el Tribunal Constitucional i altres instàncies contra les decisions de les comunitats autònomes que han introduït normes per assegurar l'assistència sanitària a les persones excloses del dret.

Aprovat per 32 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 22 en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Cs i Popular)

 B.- Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les mesures necessàries per garantir la suficiència financera dels Serveis de Salut assegurant-ne la qualitat homogènia i l'equitat en tot el territori, mitjançant:

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la convocatòria d'una sessió monogràfica en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut per abordar les necessitats de finançament sanitari.

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Mixt-Cs, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 20 en contra (Mixt-Gijón, Popular)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a revisar el Sistema de Finançament Autonòmic, perquè proporcioni els recursos suficients per revertir les retallades, assegurar la qualitat, l'equitat i les respostes als reptes de futur del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Mixt-Cs, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 20 en contra (Mixt-Gijón, Popular)

C.- El Parlament de les Illes Balears condemna les declaracions de la delegada del Govern Central a les Illes Balears sobre un possible recurs d’inconstitucionalitat del dret a la salut universal que recull tant l’Estatut d’Autonomia com la Constitució Espanyola.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 22 en contra (Mixt-Gijón, Mixt-Cs i Popular)  i 2 abstencions (El PI).

Esmena d'addició del Grup GP Podem Illes Balears.

Intervencions

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha presentat cinc esmenes les quals han estat defensades per Marta Maicas. No han estat acceptades pel grup proposant, a excepció de la RGE 4326 que incorpora un nou punt a la iniciativa (C)

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Vicent Serra(Popular), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Montserrat Seijas (Mixt).

Més informació ...