Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa del Grup Popular relativa a la regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia

8 de mayo de 2018

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.

La iniciativa que ha estat defensada per la diputada Núria Riera, ha estat aprovada per assentiment de tota la cambra, amb la incorporació de dues esmenes, amb el resultat següent: 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya, a regular els requisits acadèmics, laborals i de capacitació professional que ha de reunir el musicoterapeuta per poder exercir adequadament i amb plenes garanties aquesta professió a l'àmbit nacional, tenint en compte les consideracions de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT).

2.- El Parlament de les Illes Balears, a més, insta el Govern de les Illes Balears perquè:

a) En l’àmbit de la seva competència, disposi, supervisi i controli els requeriments i nivells de qualitat que ha de tenir un musicoterapeuta per poder exercir la seva feina, prevenint i evitant l'intrusisme professional.

b) Elabori, amb la participació i col·laboració de les entitats representatives dels professionals de la musicoteràpia, un pla d’acció de caràcter transversal per al reconeixement i difusió d’aquesta tècnica. Incloent-hi mesures per fomentar les possibilitats del desenvolupament d’activitats de musicoteràpia en diferents àmbits socials, educatius i sanitaris. (Amb esmena de modificació dels grups Socialista, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què desenvolupi les propostes de la Confederació d'Associacions d'Educació Musical (COAEM) referent a l'educació musical dins del sistema educatiu espanyol a la fi que s'incorporin a la llei educativa. (Amb esmena d’addició presentada pels grups Socialista, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears)

Aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris.

Intervencions

Els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, han presentat conjuntament dues esmenes, les quals han estat defensades pels parlamentaris Enric Casanova, Josep Castells i Salvador Aguilera, acceptades pel grups proposant i aprovades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos).