Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a la política del Govern en matèria de transport públic

15 de mayo de 2018

No s'han acceptat cap de les esmenes formulades a la iniciativa.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en matèria de transport públic.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada popular Mabel Cabrer, un cop debatuda ha estat sotmesa a la votació de la cambra, amb el resultat següent: 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la tramitació i l'execució de l'ampliació de la línia de metro en superfície de la Universitat de les Illes Balears fins al Parc BIT i l'Hospital de Son Espases.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, Popular) i 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en aplicació de la Llei 16/2001, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins, a la convocatòria urgent de la Conferència Sectorial de Carreteres per tal de coordinar amb els consells insulars l'execució de les infraestructures de carreteres imprescindibles a Mallorca, Menorca i Eivissa per tal de millorar la saturació i els embussos diaris i, especialment, els que afecten els accessos a Palma i els accessos a l'aeroport de Palma.

Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Gijón, El PI, Popular) i 32 en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

3.- El Parlament de les Illes Balears constata que les freqüències de l'AEROTIB per a l'estiu 2018 han estat objecte d'una reducció molt significativa i confirmen el fracàs d'aquest servei amb una mitjana de menys de 10 usuaris/turistes per bus.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, Popular) i 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

4.- El Parlament de les Illes Balears constata la incompetència del Govern de les Illes Balears en la licitació dels nous projectes de concessions de transport regular per carretera, el retard del qual, en prop de sis mesos, generarà greus i importants problemes en la posada en marxa exigida, legalment, per al proper 1 de gener de 2019.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, Popular) i 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

5.- El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment del Govern de les Illes Balears en relació amb els terminis prevists per a la seva execució, a l'apartat 8.1 del Pla Insular de Transport Regular per Carretera de Mallorca, publicat en el BOIB de 2 de setembre de 2017.

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, Popular) i 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

6.- El Parlament de les Illes Balears constata i manifesta el seu rebuig pel fet que el Govern no compleixi amb els processos de transparència i participació, donant accés a documents (com l'avanç del Pla Director Sectorial de Mobilitat entre d'altres) a determinades entitats i negant-lo a la resta de ciutadans i, en general, als Grups Parlamentaris, havent incomplert la Moció RGE núm. 7015/2017, presentada p'El Pi-Proposta per les Illes, que fou aprovada i publicada en el BOPIB de 7 de juliol de 2017 que l'instava a aprovar en un termini de 9 mesos la modificació del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, Popular) i 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

Intervencions

Els grups parlamentaris Mixt-GentXFormentera i MÉSxMenorca han presentat tres esmenes, les quals han estat defensades per les diputades Sílvia Tur i Patricia Font. Els grups parlamentaris Socialista i MÉSxMallorca han presentat 9 esmenes, les quals han estat defensades pels parlamentaris Damià Borràs i Joana Aina Campomar. Finalment, el Grup Podem Illes Balears ha proposat cinc esmenes, que han estat defensades pel diputat Alberto Jarabo. El grup proposant no ha acceptat cap de les esmenes presentades.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha intervingut el diputat Jaume Font i pel Grup Parlamentari Mixt la diputada Xelo Huertas.